ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2 a i 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz § 21 ust. 3 załącznika do uchwały nr LII/572/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w latach 20152016.

W wyniku naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w latach 2015-2016, zostanie utworzona Baza kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2015-2016.

Z Bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2015–2016, Prezydent Miasta Suwałk będzie powoływać do danej Komisji konkursowej dwie osoby, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić przedstawiciele wskazani przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

4)  akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Zadania komisji konkursowej:

1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Suwałk.       

Nabór zgłoszeń do Bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2015-2016 rozpocznie się 3 listopada i zakończy 24 listopada 2014 roku.       

Zgłoszenie – na załączonym formularzu (podpisane przez przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji lub podmiotu zgłaszających przedstawiciela), w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”, należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą na adres: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miejski, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-10-31

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2014-10-31

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-10-31