Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, pn. wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) w Suwałkach

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
.

 

A. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie jego realizacji w 2014 r.

Nazwa zadania

Kwota dotacji przeznaczona
na realizację zadania

 

 1. Wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)

 

 

100.000,- zł

 

2. Zadanie będzie realizowane w pomieszczeniach budynku, przy ul. Kościuszki 71, w Suwałkach, które zostaną udostępnione oferentowi na podstawie umowy użyczenia wraz z wyposażeniem. Koszty eksploatacyjne związane z realizacją zadania pokryje oferent wliczając je w koszt realizacji zadania.

 

3. Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na:

a) prowadzeniu CWOP, wg załączonego Standardu funkcjonowania CWOP, Regulaminu CWOP w Suwałkach i Regulaminu korzystania z pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu CWOP w Suwałkach, przez co najmniej 5 dni w tygodniu (przez co najmniej 40 godzin), w tym minimum dwa razy w tygodniu do godz. 20- tej,

b) udostępnieniu pomieszczeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, w tym na funkcjonowanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego,

c) zapewnieniu pomieszczeń i obsługi Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

d) wsparciu merytorycznym, technicznym, informacyjnym i promocyjnym dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk i grup nieformalnych mieszkańców Suwałk chcących podjąć działalność pożytku publicznego, poprzez:

 • zorganizowanie co najmniej 6 szkoleń z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków, przygotowania ofert realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z wykonania zdania publicznego,
 • przeprowadzenie co najmniej 100 godzin rocznie doradztwa stacjonarnego w zakresie prawnych i finansowych aspektów działania organizacji pozarządowych oraz przygotowania ofert realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • udostępnianie sprzętu komputerowego i pomieszczeń, przynajmniej jednej sali dla organizacji pozarządowych na ich działalność statutową,
 • zorganizowanie co najmniej 12 spotkań w roku z organizacjami pozarządowymi,
 • w tym na tematy wskazane przez organizacje pozarządowe lub samorząd miejski,
 • przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji z zakresu działalności pożytku publicznego,
 • promocję współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz działalności CWOP, m. in. za pośrednictwem prowadzonej strony internetowej CWOP.

B. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. W ramach otwartego konkursu ofert mogą być składane oferty na zadanie publiczne (dofinansowywane przez Miasto Suwałki poprzez wsparcie realizacji), którego realizacja w 2014 r. obejmuje okres od podpisania umowy na realizację zadania publicznego do 31.12.2014 r.

 2. Oferent zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe na realizację zadania. Oczekiwany wkład własny oferenta - co najmniej 10% ogólnego kosztu realizacji zadania. Wkład własny oferenta stanowią: a) środki finansowe - nie mniej niż 50% wkładu własnego, b) wkład w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków stowarzyszenia - nie więcej niż 50% wkładu własnego.

 3. Szczegółowe warunki i zakres realizacji zadania publicznego oraz jego finansowania i rozliczania, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór umowy i sprawozdania w załączeniu.

C.C. Termin i warunki składania ofert.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;

2) zamierzają realizować zadania na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, mających swoje siedziby w Suwałkach lub działających na rzecz mieszkańców Suwałk;

3) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;

4) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

 1. Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty w załączeniu.

 2. Oferty w zamkniętej kopercie z napisem ”Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych” i z pieczątką nagłówkową oferenta, należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,
  w godzinach pracy Urzędu, tj. 7 30 - 15 30 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
  w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 3. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w załącznikach do oferty, o której mowa w ustępie 2. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty winny być trwale spięte, tj. w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.

 4. Termin złożenia ofert upływa 19 grudnia 2013 r. o godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, o którym mowa w ust. 3.

 5. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

D. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 1. Ocena ofert nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.

 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie.

 3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1-3 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.

 4. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:

1) złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;
2) niekompletne;
3) niespełniające art. 14 ust. 1-3 ustawy;
4) złożone na zadania niezgodne z ogłoszonym konkursem ofert;
5) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
6) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
7) złożone przez podmiot nieuprawniony;
8) niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione;
9) oferty określające kwotę dofinansowania wyższą niż podano w ogłoszeniu.

     5. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

1) możliwość realizacji zadania przez oferenta (w tym doświadczenie i skuteczność oferenta w realizacji zadań) – 0-10 punktów;
2) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 punktów;
3) merytoryczna wartość oferty (jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie) – 0-10 punktów;
4) zakres finansowania realizacji zadania ze źródeł innych niż budżet Miasta Suwałk (planowany udział finansowych środków własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł) - preferowany będzie wkład własny oferenta co najmniej 10 % ogólnego kosztu realizacji zadania - 0-10 punktów;
5) wkład rzeczowy i osobowy oferenta w realizację zadania (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) - 0-10 punktów;
6) dotychczasowa współpraca oferenta z lokalnym samorządem (w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych dotacji w latach ubiegłych) - 0-5 punktów.

E. Zasady przyznawania dotacji i zlecania zadań.

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

1) ustawy;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

     2. Złożenie oferty o dotację z budżetu Miasta nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

     3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez wybór jednej oferty na realizację przedmiotowego zadania.

     4. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, powołanej do rozpatrzenia ofert.

     5. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

F. Informacja o realizacji tego samego rodzaju zadania w 2012 r. oraz szacowana w 2013 r.

 1. W 2012 r. Miasto Suwałki nie wspierało realizacji tego rodzaju zadania W 2013 r. Miasto Suwałki wspierało realizację tego rodzaju zadania - wg kosztorysu koszt ogółem wynosi 112 695,- zł, w tym dotacja 100 000,- zł.

G. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części C ust. 5 niniejszego ogłoszenia.

 2. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania i przekazania oferentowi środków finansowych – dotacji jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu i/lub zaktualizowanego kosztorysu. Dostarczenie harmonogramu lub kosztorysu nie obowiązuje wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej dotacji.

 3. Urząd Miejski w Suwałkach powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 4. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Elżbieta Bogdan
  (tel. 87/563 56 05).

 

 

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-11-28

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2013-11-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-11-28