Zebranie pełnego materiału dowdowego ws wydania decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia budowy parkingu wraz z infrastrukturą techniczną

Suwałki, dnia 24 marca 2021 r.

OSGK.6220.11.2021.DK


O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021`r., poz. 247), Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, że zebrał pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Grunwaldzkiej w Suwałkach, Obręb nr 0007, dz. nr 31342/3, 31341/3, 31340/3, 313336/3, 31349/9 oraz 31334/4, 31336/1, 31337/1, 31340/1, 31341/1, 31342/1. Sprawa jest prowadzona na wniosek Gminy Miasto Suwałki.

W ciągu 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-03-24

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-03-24

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-03-24