Zebranie materiału dowodowego ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ulicy

Suwałki, dnia 23 lutego 2021 r.

OSGK.6220.1.2021.DK

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, że zebrał pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy 11KD (ul. J. Brzechwy), ulicy 13KDW (ul. H. Sienkiewicza), ulicy 3KD, ulicy 4KD w Suwałkach.
Sprawa jest prowadzona na wniosek Gminy Miasta Suwałki.
W ciągu 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-02-23

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-02-23

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-02-23