Zebranie materiału dowodowego ws wydania decyzji o środowiskowej dla eksploatacji kruszywa naturalnego

 Suwałki, dnia 1 kwietnia 2021 r.


OSGK.6220.23.2021.DK

 O B W I E S Z C Z E N I E  

 Stosownie do art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) z powiększonego złoża Suwałki VI, gmina Suwałki, powiat Suwałki, województwo podlaskie, położonego na działkach nr 31930, 31931, 31932 - obręb nr 7 – Miasto Suwałki, gm. Suwałki.

 Sprawa jest prowadzona na wniosek Imbud Spółka z o.o. 1 Spółka Komandytowa ul. Raczkowska 100, 16-400 Suwałki.

  W ciągu 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-04-01

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-04-01

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-04-01