Zebranie materiału dowodowego ws decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla legalizacji samowoli budowlanej

Suwałki, dnia 17 września 2021 r.

OSGK.6220.32.2021.DK

 

OBWIESZCZENIE

 Stosownie do art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, że zebrał pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji samowoli budowlanej polegającej na wybudowaniu wytwórni mas bitumicznych AMMANN, zlokalizowanej na działkach o nr geodezyjnych 31312/3 i 31312/4 przy ul. Bakałarzewskiej 27 w Suwałkach oraz instalacji przetwarzania odpadów gruzu z rozbiórek i remontów dróg.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-09-17

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-09-17

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-09-17