Zawieszenie postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ws legalizacji samowoli budowlanej

Suwałki, dnia 26 maja 2021 r.

OSGK.6220.32.2021.DK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 maja 2021 r. Prezydent Miasta Suwałk wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji samowoli budowlanej polegającej na wybudowaniu wytwórni mas bitumicznych AMMANN, zlokalizowanej na działkach o nr geodezyjnych 31312/3, 31312/4, 31314/1, 331315/1przy ul. Bakałarzewskiej 27 w Suwałkach oraz instalacji przetwarzania odpadów gruzu z rozbiórek i remontów dróg, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko

Postępowanie prowadzone jest na wniosek: Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki.

Informację o postanowieniu umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: adresem: http://bip.um.suwalki.pl oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuje się, że w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-05-26

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-05-26

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-05-26