Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań dla recyklingu destruktu na terenie wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych

Suwałki, dnia 07 kwietnia 2021 r.

OSGK.6220.6.2021.DK


I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 07 kwietnia 2021 r. Prezydent Miasta Suwałk wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań dla recyklingu destruktu na terenie wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych na działce ewidencyjnej nr 32934/25 obręb 8 Suwałki, gmina Suwałki, powiat Suwałki.

Postępowanie prowadzone było na wniosek: Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa.

Jednocześnie informuje się, że można zapoznać się z całą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ze stanowiskami organów opiniujących, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej w godz. od 730 do 1530.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: adresem: http://bip.um.suwalki.pl oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-04-07

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-04-07

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-04-07