Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia eksploatacji kruszywa naturalnego

Suwałki, dnia 27 kwietnia 2021 r.

OSGK.6220.23.2021.DK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. Prezydent Miasta Suwałk wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) z powiększonego złoża Suwałki VI, gmina Suwałki, powiat Suwałki, województwo podlaskie, położonego na działkach nr 31930, 31931, 31932 - obręb nr 7 – Miasto Suwałki, gm. Suwałki.

Postępowanie prowadzone było na wniosek: Imbud Spółka z o.o. 1 Spółka Komandytowa, ul. Raczkowska 100, 16-400 Suwałki.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: adresem: http://bip.um.suwalki.pl oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuje się, że w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-04-30

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-04-30

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-04-30