Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w węźle betoniarskim

Suwałki, dnia 06 września 2021 r.

OSGK.6220.74.2021.DK


I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06 wrzesnia 2021 r. Prezydent Miasta Suwałk wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w węźle betoniarskim zlokalizowanym na terenie Zakładu w Suwałkach przy ul. Brylantowej 10, na działkach o numerach ewidencyjnych 32777/25 i 32777/26.

Postępowanie prowadzone było na wniosek: TURKUS Sp. z o.o. Sp. K. ul. Kościuszki 128, 16-400 Suwałki .

Jednocześnie informuje się, że można zapoznać się z całą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ze stanowiskami organów opiniujących, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej w godz. od 730 do 1530.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: adresem: http://bip.um.suwalki.pl oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-09-06

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-09-16

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-09-06