Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych

Suwałki, dnia 29 stycznia 2021 r.

OSGK.6220.57.2020.DK

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j.), podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 29 stycznia 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w ramach trzech etapów inwestycyjnych wraz z drogami wewnętrznymi i z parkingami na samochody osobowe oraz niezbędna infrastrukturą techniczną w postaci zewnętrznych podziemnych instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjno-rozsączającymi dla wód opadowych z dachów budynków oraz zewnętrznej podziemnej instalacji linii kablowej oświetlenia terenu ze słupami i punktami oświetleniowymi, zlokalizowanymi na działkach o nr ewidencyjnych: 21075/2, 21075/7, 21076/4, 21076/3, 21076/4, 21075/5, jedn. ewid. Nr 206301_1 M. Suwałki, przy ul. Franciszkańskiej w Suwałkach, znak: OSGK.6220.57.2020.DK.

Postępowanie było prowadzone na wniosek: niosek Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki.

Jednocześnie informuje się, że można zapoznać się z całą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ze stanowiskami organów opiniujących, w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 pok. Nr 210 w godz. od 730 do 1530.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: adresem: http://bip.um.suwalki.pl oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-01-29

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-01-29

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-01-29