Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Paliw Płynnych i LPG oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej na działkach geod. o nr 32746 oraz 32747/6 obręb nr 8 Suwałki

Suwałki, dnia 24 sierpnia 2021 r.

OSGK.6220.70.2021.DK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 735), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 247), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24 sierpnia 2021 r. Prezydent Miasta Suwałk wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Paliw Płynnych i LPG oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej na działkach geod. o nr 32746 oraz 32747/6 obręb nr 8 Suwałki.

     Postępowanie prowadzone było na wniosek: Vantage Sp. z o.o. Sp. komand. ul. Mariacka 2, 81-383 Gdynia.

     Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: adresem: http://bip.um.suwalki.pl oraz w miejscu przedsięwzięcia.

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Jednocześnie informuje się, że w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Kamińska - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-08-24

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-08-31

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-08-25