wszczyna postępowanie w przedmiotowej sprawie. W związku Zawiadomienei o wszczęciu postępowania i wyznaczeniu terminu oględzin drzew przy ul. Nowomiejskiej niu terminu przeprowadzenia oględzin drzew na terenie przedmiotowej nieruchomości,

Suwałki, dnia: 28 stycznia 2021 r.

OSGK.6131.12.2021.RR

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

W dniu 25 stycznia 2021 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, znak: NI 42.0.-412/21, z dnia 19 stycznia 2021 r., o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki geod. nr 23648/39 przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach. Wobec powyższego, tut. Organ wszczyna postępowanie w przedmiotowej sprawie.

W związku z art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia oględzin drzew na terenie przedmiotowej nieruchomości, w dniu 15 lutego b.r., o godz. 14.30. Zgodnie z art. 79 § 2 KPA strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu oraz składać wyjaśnienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz ustosunkować się do nich w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, w pok. 211.

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – z późn. zm.) informuję, że przedmiotowy wniosek nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Powodem jest złożona i długotrwała procedura wynikająca z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 471).

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku określam do dnia 15 marca 2021 r.

Od niniejszego pisma stronom przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, w przypadkach i na zasadach określonych w § 37 KPA.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-01-28

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-01-28

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-01-28