Wszczęcie postępowania ws zezwolenia na wycinkę drzewa przy ul. Przytorowej 26

Suwałki, dnia: 14 maja 2021 r.

OSGK.6131.69.2021.RR

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

W dniu 12 maja 2021 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Przytorowa 26, z dnia 12 maja 2021 r., o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki geod. nr 10722/12 przy ul. Przytorowej 26 w Suwałkach.

Wobec powyższego, tut. Organ wszczyna postępowanie w przedmiotowej sprawie.

W związku z art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia oględzin drzewa na terenie przedmiotowej nieruchomości, w dniu 31 maja b.r., o godz. 9.30. Zgodnie z art. 79 § 2 KPA strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu oraz składać wyjaśnienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz ustosunkować się do nich w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, w pok. 211.

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – z późn. zm.) informuję, że przedmiotowy wniosek nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Powodem jest złożona i długotrwała procedura wynikająca z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 471).

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku określam do dnia 30 czerwca 2021 r.

Od niniejszego pisma stronom przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, w przypadkach i na zasadach określonych w § 37 KPA.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-05-14

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-05-14