Wszczęcie postępowania ws wydania decyzji środowiskowej dla budowy budynku produkcyjnego

Suwałki, dnia 17 sierpnia 2021 r.

OSGK.6220.75.2021.DK


O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 t.j.), Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, że wszczął postępowanie na wniosek Tarmetal Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Adama Napiórkowskiego, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego (produkcja konstrukcji stalowych) z częścią socjalno-biurową, wraz z niezbędnymi budowlami i urządzeniami budowlanymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką i przebudową części budynku, rozbiórką budowli i infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 35227 przy ul. Papiernia 2 w Suwałkach.

Przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl .

Jednocześnie zawiadamiam, że na czas konieczny do dokonania uzgodnienia, zgodnie z art. 35 § 5 KPA, wstrzymuje się bieg terminów określonych w art. 35 § 3 KPA.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-08-18

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-08-18

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-08-18