Wszczęcie postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu

Suwałki, dnia 05 lutego 2021 r.

OSGK.6220.11.2021.DK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j.), Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, że wszczął postępowanie na wniosek Gminy Miasto Suwałki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Grunwaldzkiej w Suwałkach, Obręb nr 0007, dz. nr 31342/3, 31341/3, 31340/3, 313336/3, 31349/9 oraz 31334/4, 31336/1, 31337/1, 31340/1, 31341/1, 31342/1.

Przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl .

Jednocześnie zawiadamiam, że na czas konieczny do dokonania uzgodnienia, zgodnie z art. 35 § 5 KPA, wstrzymuje się bieg terminów określonych w art. 35 § 3 KPA.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-02-05

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-02-05

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-02-05