Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach, na działkach o numerach ewidencyjnych: 24901, 24902, 24903/9, 24903/10, 24903/11, 24903/12, 24903/13, 24903/14

Suwałki, dnia 24 sierpnia 2021 r.

OSGK.6220.99.2021.DK

 O B W I E S Z C Z E N I E

     Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 t.j.), Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, że wszczął postępowanie na wniosek Gminy Miasto Suwałki, w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach, na działkach o numerach ewidencyjnych: 24901, 24902, 24903/9, 24903/10, 24903/11, 24903/12, 24903/13, 24903/14; (obręb nr 10).

     Przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej.

     Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl.

     Jednocześnie zawiadamiam, że na czas konieczny do dokonania uzgodnienia, zgodnie z art. 35 § 5 KPA, wstrzymuje się bieg terminów określonych w art. 35 § 3 KPA.

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Kamińska - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-08-24

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2021-08-25

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2021-08-25