Postanowienie o sprostowaniu oczywiste omyłki pisarskiej w decyzji z 10 grudnia 2020 r. Nr OSGK.6220.56.2020.DK

  Suwałki, dnia 22 czerwca 2021 r.

OSGK.6220.56.1.2020.DK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta Suwałk wydał postanowienie o sprostowaniu oczywiste omyłki pisarskiej w decyzji Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 grudnia 2020 r. Nr OSGK.6220.56.2020.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, parkingami naziemnymi (52 miejsc parkingowych), zagospodarowaniem terenu, murkami oporowymi, doziemną kanalizacją deszczową wraz z dwoma podziemnymi zbiornikami retencyjno-rozsączającymi, doziemną kanalizacją sanitarną, doziemną instalacją wodociągową, instalacją elektroenergetyczną, instalacją oświetleniową zewnętrzną, wentylacją mechaniczną wraz z oddymianiem garażu w rejonie ulic Bulwarowa i Zacisze na dz. nr 21927/4, 21916, 21927/3, 21909/4 w Suwałkach (obręb 0002, 0005).

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: adresem: http://bip.um.suwalki.pl oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-06-22

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-06-22

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-06-22