Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej zmiany terminu ważności pozwolenia nr 89/2019 z dnia 8.07.2019 r. na podejmowanie innych działań przy budynkach przy ul. E. Plater 9A i 11A w Suwałkach

Suwałki, 7 kwietnia 2021 r.

MKZ.40441.88.2019/2021.AŻ


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji dotyczącej zmiany terminu ważności POZWOLENIA nr 89/2019 z dnia 8.07.2019 r. znak: MKZ.40440.88.2019.AŻ, na podejmowanie innych działań przy budynkach przy ul. E. Plater 9A i 11A w Suwałkach

Miejski Konserwator Zabytków w Suwałkach działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk na podstawie § 1. i § 4. ust. 2. Porozumienia z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie powierzenia miastu Suwałki prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008 r., Nr 322, poz. 3445, z 2014 r. poz. 4244),
 na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187) w związku z art. 94 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378),

zawiadamia

strony, że dnia 7.04.2021 r. została wydana decyzja dotycząca zmiany terminu ważności POZWOLENIA nr 89/2019 z dnia 8.07.2019 r. znak: MKZ.40440.88.2019.AŻ, na podejmowanie innych działań przy budynkach przy ul. E. Plater 9A i 11A w Suwałkach, na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej E. Plaster 9A i 11 A.
Informuje się, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach
przy ul. T. Noniewicza 71A, pok. 201 (tel. 87 565 56 16).
Art. 94 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dopuszcza w postępowaniach administracyjnych dotyczących m.in. historycznych układów urbanistycznych, zawiadamianie stron tych postępowań przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Adam Żywiczyński
Miejski Konserwator Zabytków

MKZ –A/a

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Data wytworzenia: 2021-04-07

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2021-04-07

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2021-04-07