Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. zmiany decyzji Prezydenta Miasta Suwałk wydanej na wniosek PADMA dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów z płyt drewnopochodnych przy ul. Brylantowej

Suwałki, dnia 23 kwietnia 2021 r.

OSGK.6220.44.2021.DK

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Suwałk o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24 listopada 2016 r. nr OSGK.6220.76.2016.DK wydanej na wniosek PADMA 3.0 Sp. z o. o. Sp. Komandytowa ul. Wojska Polskiego 118E, 16-400 Suwałki, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów z płyt drewnopochodnych na działce o nr geod. 32795 w Suwałkach przy ul. Brylantowej 7, przeniesionej decyzją z dnia 28 listopada 2016 r. Nr OSGK.6220.144.2016.DK na rzecz: BS Marka Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin.

Wnioskodawca, BS Marka Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin, reprezentowana przez pana Tomasza Kimszal, pismem z dnia 21.04.2021 r.  wniosła o zmianę ww. decyzji.

Przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl .

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)  zawiadamia się strony, że mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.  

 Powyższe zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu  dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Harasim - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-04-23

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2021-04-26

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2021-04-26