Obwieszczenie o zawiadomieniu w sprawie wydania pozwolenia na podejmowanie innych działań przy budynku położonym przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 10 w Suwałkach

MKZ.40441.2.2021.AŻ

Obwieszczenie o zawiadomieniu w sprawie wydania pozwolenia na podejmowanie innych działań przy budynku położonym przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 10 w Suwałkach

Miejski Konserwator Zabytków w Suwałkach działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk na podstawie § 1. i § 4. ust. 2. Porozumienia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia miastu Suwałki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008 r., Nr 322, poz. 3445, z 2014 r. poz. 4244), na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r, poz. 54) w związku z art. 94 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378) zawiadamia strony, że dnia 15.01.2021 r. zgodnie z art. 61 § 1. i § 4. k.p.a. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na podejmowanie innych działań przy budynku położonym przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 10 w Suwałkach na obszarze historycznego układu urbanistycznego Suwałk wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-31 decyzją KL.WKZ 534/31/d/79 z dnia 15.05.1979 r., na wniosek PROJEKT-ON Sp. z o.o.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. informuje się, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją znajdującą się w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach przy ul. T. Noniewicza 71A, pok. 201 (tel. 87 565 56 16) oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Adam Żywiczyński

Miejski Konserwator Zabytków

 MKZ –A/a

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Data wytworzenia: 2021-01-26

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2021-01-26

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2021-01-26