Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu wytwórni mas bitumicznych AMMANN, zlokalizowanej przy ul. Bakałarzewskiej 27 w Suwałkach

Suwałki, dnia 07 lipca 2021 r.

OSGK.6220.32.1.2021.DK

O B W I E S Z C Z E N I E

        Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamia, że przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu wytwórni mas bitumicznych AMMANN, zlokalizowanej na działkach o nr geodezyjnych 31312/3, 31312/4, 31314/1, 331315/1 przy ul. Bakałarzewskiej 27 w Suwałkach oraz instalacji przetwarzania odpadów gruzu z rozbiórek i remontów dróg.

        Sprawa prowadzona jest z wniosku z dnia 17 marca 2021 r. Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki.

        Raport o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia, sporządzony w ramach oceny oddziaływania na środowisko, został przedłożony dnia 30 czerwca 2021 r.

        Zgodnie z art. 79 ww. ust. 1 postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w celu uzgadnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia przedsięwzięcia przez ww. Organ.

Z uwagi na powyższe informuję, że w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1, w pok. 210, istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wraz załącznikami oraz  raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W terminie 30 dni, można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonego przedsięwzięcia, w formie pisemnej na adres wskazany wyżej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej dkaminska@um.suwalki.pl.

Informacja o Raporcie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II piętro), w miejscu przedsięwzięcia oraz w prasie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Suwałk.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Harasim - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-07-07

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2021-07-07

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2021-07-07