Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie możliwości zapoznania się z aktami i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Suwałkach, oznaczoną numerami geodezyjnymi: 22715/3, 22718/1, która została objęta decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 1/2021 sygn. AGP.6740.15.2021.SZ z dnia 1 marca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi publicznej od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Suwałkach i infrastrukturą techniczną

Suwałki, dnia 26 kwietnia 2021 r.


OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 kwietnia 2021 roku



     Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49, art. 10 i  art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) zawiadamia, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów, materiałów w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Suwałkach, obręb nr 0004, oznaczoną działkami nr geodezyjny 22715/3 o powierzchni 0,1224 ha, 22718/1 o powierzchni 0,3696 ha, która została objęta decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 1/2021 sygn. AGP.6740.15.2021.SZ z dnia 01 marca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi publicznej od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Suwałkach i infrastrukturą techniczną, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie, tel. 87 562 8241 w godzinach pracy Urzędu.
     Jednocześnie zawiadamia się, że postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia odszkodowania nie zostanie zakończone w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji Prezydenta Miasta Suwałk nr 1/2021 sygn. AGP.6740.15.2021.SZ z dnia 01 marca 2021 r. rygoru natychmiastowej wykonalności, tj. w terminie przewidzianym w art. 12 ust. 4g ustawy z dnia 10 kwietnia  2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwagi na konieczność zapewnienia wszystkim stronom udziału w postępowaniu, umożliwienie stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i wypowiedzenia się co do niego.
     W związku z powyższym, przewidywany termin załatwienia sprawy określa się do dnia 30 czerwca 2021 r.
     Niniejsze obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w "Dwutygodniku Suwalskim" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dniach od 26.04.2021 r. do 10.05.2021 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Woszczyna - Wydział Geodezji i i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2021-04-26

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2021-04-27

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2021-04-27