Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa wraz z przyłączami, przy ul.Cisowej i Jodłowej w Suwałkach.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ul. A. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Suwałki, dnia  15 lutego 2021 r.

AGP.6733.4.2021.EBA

 OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA   MIASTA   SUWAŁK

 

      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z  2020 r., poz. 293 ze zm.)  Prezydent  Miasta  Suwałk informuje, iż  na wniosek z dnia 10.02.2021 r., złożony  przez Karola Brodowskiego, reprezentującego Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „SAN-SYSTEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku, pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku     -  zostało  wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą  na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  do 0,5 MPa wraz z przyłączami,  na działkach oznaczonych nr geod.: 23266, 23319, przy ul.Cisowej i Jodłowej w Suwałkach.

       W terminie do dnia  01 marca 2021 roku (włącznie), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej można zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Stronom może być zapewniony czynny udział w różny sposób, w tym za pomocą elektronicznych środków przekazu. Celem uzyskania informacji w procedowanej sprawie należy skontaktować się z osobą prowadzącą sprawę lub naczelnikiem Wydziału pod wskazanymi w zawiadomieniu numerami  telefonu, poprzez email: agp@um.suwalki.pl lub ePUAP.

Jednocześnie na podst. art. 9 Kpa w związku z art.15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r., poz.374 ze zm.), informuję, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wykonanie kserokopii  dokumentacji przez pracownika organu. Strona, która chciałaby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z dokumentacją i wykonania jej kopii proszona jest  o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzania odpisów lub notatek) Istnieje również możliwość przesłania w formie elektronicznej przez pracownika organu, po uprzednim zwróceniu się z taką prośbą części dokumentacji(w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony formatu A4 lub A3) w formie skanu na adres wskazany przez stronę.

 Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim do czasu  zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub meilową.

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki

Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-02-15

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2021-02-15

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2021-02-15