Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na podejmowanie innych działań przy budynku położonym przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 10 w Suwałkach

Suwałki, 11 lutego 2021 r.

MKZ.40441.2.2021.AŻ

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu pozwolenia na podejmowanie innych działań przy budynku położonym
przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 10 w Suwałkach

 Miejski Konserwator Zabytków w Suwałkach działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk na podstawie § 1. i § 4. ust. 2. Porozumienia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia miastu Suwałki prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008 r., Nr 322, poz. 3445, z 2014 r. poz. 4244), na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187) w związku z art. 94 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378),

zawiadamia

strony, że dnia 11.02.2021 r. zostało wydane pozwolenie na podejmowanie innych działań przy budynku położonym przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 10 w Suwałkach na obszarze historycznego układu urbanistycznego Suwałk wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-31 decyzją KL.WKZ 534/31/d/79 z dnia 15.05.1979 r., na wniosek PROJEKT-ON Sp. z o.o., działającej z pełnomocnictwa Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Informuje się, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego pozwolenia w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach przy ul. T. Noniewicza 71A, pok. 201 (tel. 87 565 56 16).

Art. 94 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dopuszcza w postępowaniach administracyjnych dotyczących m.in. historycznych układów urbanistycznych, zawiadamianie stron tych postępowań przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Adam Żywiczyński

Miejski Konserwator Zabytków

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Data wytworzenia: 2021-02-12

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2021-02-12

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2021-02-12