Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia nr 56/2021 w sprawie umieszczenie tablic reklamowych na budynku przy ul. T. Kościuszki 80 w Suwałkach

Suwałki, 15 lipca 2021 r.

MKZ.40441.57.2021.AŻ

OBWIESZCZENIE

o wydaniu POZWOLENIA NR 56/2021 w sprawie umieszczenie tablic reklamowych na budynku przy ul. T. Kościuszki 80 w Suwałkach

 Miejski Konserwator Zabytków w Suwałkach działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk na podstawie § 1. i § 4. ust. 2. Porozumienia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia miastu Suwałki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008 r., Nr 322, poz. 3445, z 2014 r. poz. 4244) na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 94 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954) zawiadamia strony, że dnia 15.07.2021 r. zgodnie z art. 61 § 1. i § 4. k.p.a. zostało wydane POZWOLENIA NR 56/2021 w sprawie umieszczenie tablic reklamowych na budynku przy ul. T. Kościuszki 80 w Suwałkach, na wniosek inwestora.

Informuje się, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego POZWOLENIA w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach przy ul. T. Noniewicza 71A, pok. 201 (tel. 87 565 56 16).

Art. 94 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dopuszcza w postępowaniach administracyjnych dotyczących m.in. historycznych układów urbanistycznych, zawiadamianie stron tych postępowań przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Adam Żywiczyński

Miejski Konserwator Zabytków

 MKZ –A/a

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel.: (87) 562-80-00, adres e-mail: org@um.suwalki.pl,
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt pisemny na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub kontakt na adres poczty elektronicznej e-mail: iod@um.suwalki.pl.
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu:
 8. a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 RODO) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, dostępu do danych (akt sprawy) stosownie do treści art. 74a K.p.a.,
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 RODO) -
  w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 9. c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ust. 1 RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkiem.
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Data wytworzenia: 2021-07-15

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2021-07-15

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2021-07-15