Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia nr 72/2021 w sprawie robót budowlanych przy ul. E. Plater, ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. Bulwarowej w Suwałkach

Suwałki, 2 września 2021 r.

MKZ.40441.63.2021.AŻ

OBWIESZCZENIE

o wydaniu POZWOLENIA NR 72/2021 w sprawie robót budowlanych przy ul. E. Plater, ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. Bulwarowej na działkach geodezyjnych nr 12359/1, 10044/3, 10027, 10043/1, 10043/2, 10042/2, 10041/2, 10039/6, 10038/4, 10038/5, 10037/1, 10037/2, 10036/3, 21906/2, 21906/1, 21907/3, 21909/3, 21927/1 w Suwałkach

Miejski Konserwator Zabytków w Suwałkach działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk na podstawie § 1. i § 4. ust. 2. Porozumienia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia miastu Suwałki prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008 r., Nr 322, poz. 3445, z 2014 r. poz. 4244) na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491) w związku z art. 94 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954) zawiadamia strony, że dnia 2.09.2021 r. zostało wydane POZWOLENIA NR 72/2021 w sprawie robót budowlanych przy ul. E. Plater, ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. Bulwarowej na działkach geodezyjnych nr 12359/1, 10044/3, 10027, 10043/1, 10043/2, 10042/2, 10041/2, 10039/6, 10038/4, 10038/5, 10037/1, 10037/2, 10036/3, 21906/2, 21906/1, 21907/3, 21909/3, 21927/1 w Suwałkach, na wniosek inwestora.
Stosownie do art. 10 § 1. k.p.a. informuje się, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z tym POZWOLENIEM znajdującym się w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach przy ul. T. Noniewicza 71A, pok. 201
(tel. 87 565 56 16).
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Adam Żywiczyński
Miejski Konserwator Zabytków


MKZ –A/a


 


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:
1.    Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel.: (87) 562-80-00, adres e-mail: org@um.suwalki.pl,
2.    Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt pisemny na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub kontakt na adres poczty elektronicznej e-mail: iod@um.suwalki.pl.
3.    Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie  podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury.
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7.    Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 RODO) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, dostępu do danych (akt sprawy) stosownie do treści art. 74a K.p.a.,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 RODO) -
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ust. 1 RODO.
8.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkiem.
9.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Data wytworzenia: 2021-09-03

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2021-09-02

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2021-09-02