Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ulic: Brzechwy i Sienkiewicza w Suwałkach

Suwałki, dnia 19 marca 2021 r.

OSGK.6220.1.2021.DK

O B W I E S Z C Z E N I E  

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 ze zm.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 283), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 marca 2021 r. Prezydent Miasta Suwałk wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy 11KD (ul. J. Brzechwy), ulicy 13KDW (ul. H. Sienkiewicza), ulicy 3KD, ulicy 4KD w Suwałkach.
    Postępowanie prowadzone było na wniosek: Gminy Miasto Suwałki.
    Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: adresem: http://bip.um.suwalki.pl oraz w miejscu przedsięwzięcia.
    Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Jednocześnie informuje się, że w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Harasim - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-19

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-04-07

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-03-19