Decyzja środowiskowa ws zakładu przetwórstwa mięsnego BS FOOD GROUP

  Suwałki, dnia 17 czerwca 2021 r.

OSGK.6220.45.2021.DK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta Suwałk wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną wraz z wymaganymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla potrzeb zakładu przetwórstwa mięsnego BS FOOD GROUP na terenie działki o nr geod. 32803/13, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 w Suwałkach.

Postępowanie prowadzone było na wniosek: BS FOOD GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-796 Warszawa, ul. Kazimierza Jeżewskiego 5f/34.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: adresem: http://bip.um.suwalki.pl oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuje się, że w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-06-18

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-08-04

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-06-18