AGP_zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę na rozbudowę Centrum Handlowego MULTISHOP wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przay ul. Armii Krajowej w Suwałkach

Suwałki, dnia 1 września 2021 r.

AGP.6740.262.2021.GM

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 2021.02.05), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż wydał na wniosek z dnia 27 lipca 2021 r., złożony przez spółkę Multishop Suwałki Sp. z o.o., z siedzibą ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa,

decyzję Nr 253/2021 z dnia 1 września 2021 r. znak: AGP.6740.262.2021.GM

zmieniającą ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Suwałk Nr 185/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. znak: AGP.6740.115.2020.GM, zmienioną decyzją Nr 367/2020 z dnia 22 września 2020 r. znak: AGP.6740.364.2020.GM i decyzją Nr 75/2021 z dnia 12 marca 2021 r. znak: AGP.6740.48.2021.GM, o pozwoleniu na budowę obejmującą:

rozbudowę Centrum Handlowego MULTISHOP wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu: rozbudowa pawilonu handlowego B1 oraz budowa samoobsługowej myjni samochodowej oraz budowę pawilonu handlowego – B2, B3, B4, B5, budowa pawilonu handlowo-usługowego – B6, budowa wiaty na odpady stałe, budowa infrastruktury technicznej – instalacje zewnętrzne: elektryczna, wod. – kan., sanitarna, gazowa oraz budowa i przebudowa infrastruktury drogowej: drogi wewnętrzne, miejsca postojowe – 310 m.p na działkach o nr ewid. gruntów: 20855/2, 20856/2, 20857/2, 20858/2, 20859/2, 20859/4, 20860/2, 20860/4, 20861, 20862/2 położonych przy ul. Armii Krajowej 33 w Suwałkach, Obręb nr 0001, jednostka ewidencyjna 206301_1 M. Suwałk.

Zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 138, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

Naczelnik Wydziału Architektury

i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-09-01

Wprowadzający: Grażyna Mularczyk

Modyfikujący: Grażyna Mularczyk

Data modyfikacji: 2021-09-01

Opublikował: Grażyna Mularczyk

Data publikacji: 2021-09-01