AGP_Obwieszczenie ws wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych symbolami: A.7, A.8, A.9, A.10 wraz z zagospodarowaniem terenu dla IV etapu budowy osiedla Sobola Biel w Suwałkach

Suwałki, dnia 23.04.2021 r.

AGP.6740.90.2021.GM

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż wydał na wniosek z dnia 5 marca 2021 r., złożony przez

SOBOLA BIEL I  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

z siedzibą: 15-644 Białystok, ul. Wrocławska 71 lok. 1

 

decyzję Nr 111/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. znak: AGP.6740.90.2021.GM o pozwoleniu na budowę obejmującą:

budowę 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych symbolami: A.7, A.8, A.9, A.10 wraz z zagospodarowaniem terenu dla IV etapu budowy osiedla, tj. drogami wewnętrznymi, chodnikami, drogami pożarowymi, parkingami naziemnymi – 221 szt., placem zabaw dla dzieci, zjazdami do garaży, murami oporowymi i śmietnikami wbudowanymi w bryłę budynku, linią kablową NN oświetlenia terenu i kanalizacją kablową na działkach oznaczonych nr ewid. gruntów: 33435/2, 33437/3, 33438/3, 33439/10, 33440/10, 33450/6, 33478/13, 33479, 33480/1, 33486/4, 33487/2 położonych w Suwałkach, Obręb nr 09, jednostka ewidencyjna M. Suwałki 206301_1.

Zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 138, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-04-23

Wprowadzający: Grażyna Mularczyk

Modyfikujący: Grażyna Mularczyk

Data modyfikacji: 2021-04-23

Opublikował: Grażyna Mularczyk

Data publikacji: 2021-04-23