AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie wydania decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 101269 B ulica Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji nr 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 07.01.2021 r., znak: I.7011.10.02.2018/2021.EŁ, decyzję nr 2/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 101269 B ulica Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji nr 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej w zakresie robót  budowlanych obejmujących:

 • rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz istniejącego uzbrojenia terenu kolidujących z rozbudową  ulicy,
 • budowę jezdni o szerokości 6,0 m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do przenoszenia obciążenia ruchem KR3,
 • budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowę obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego po stronie południowej ulicy,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do wpustów deszczowych,
 • budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz hydrantami p.poż.,
 • budowę i rozbudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowę tłoczni ścieków oraz odcinka rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej,
 • budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
 • budowę sieci energetycznej kablowej SN i nN wraz ze złączami kablowymi,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę sieci telekomunikacyjnej,
 • przestawienie dwóch istniejących kapliczek,
 • rozbiórkę istniejących ogrodzeń kolidujących z rozbudową ww. drogi,
 • rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii energetycznej nN,
 • rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R1) na działkach nr geod. 20925, 20923/2 (po podziale 20923/6),
 • rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R2) na działce nr geod. 21000 (po podziale 21000/1),
 • rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R3) na  działkach nr geod. 20968/4 (po podziale 20968/12),
 • rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R4) na działce nr geod. 20970/6 (po podziale 20970/9),

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym pasem drogowym ww. drogi gminnej (czasowe zajęcie) w zakresie:

 • budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
 1. rozbiórka napowietrznej sieci energetycznej nN na działkach nr 20918/9, 20921/1, 20922/1, 20926 (po podziale 20926/2), 20927 (po podziale 20927/2), 20928/1, 20928/2 (po podziale 20928/4), 20929, 20930, 20949/1, 20949/9, 20968/1 (po podziale 20968/7), 20968/2 (po podziale 20968/9), 20998 (po podziale 20998/2), 21000 (po podziale 21000/2), 21001 (po podziale 21001/2), 21002 (po podziale 21002/2), 21006, 21007, 21009 (po podziale 21009/2), 21010, 21011, 21013/2 (po podziale 21013/4), 21014/2, 21015/1,
 2. budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN na działkach nr 20921/1, 20922/1, 20923/3 (po podziale 20923/9), 20928/1, 20929, 20949/1, 20949/9, 20951/3 (po podziale 20951/8), 20968/1 (po podziale 20968/7), 20968/2 (po podziale 20968/9), 20970/2 (po podziale 20970/8), 20998 (po podziale 20998/2), 21001 (po podziale 21001/2), 21002 (po podziale 21002/2), 21006, 21007, 21008 (po podziale 21008/2), 21010, 21011, 21013/1, 21013/2 (po podziale 21013/4), 21014/2, 21015/1,
 3. budowę przyłącza wodociągowego na działce nr 20923/3 (po podziale 20923/9),
 4. budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem na działce nr geod. 20924/2 (po podziale 20924/5),
 • budowy i przebudowy urządzeń wodnych:
 1. budowa wylotu do rzeki Czarnej Hańczy na działce nr geod. 20924/2 (po podziale 20924/5), 20918/2 (koryto rzeki Czarnej Hańczy),
 • rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:
 1. rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R1) na działkach nr geod. 20923/2 (po podziale 20923/7),
 2. rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R2) na działce nr geod. 21000 (po podziale 21000/2),
 3. rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R3) na  działkach nr geod. 20968/4 (po podziale 20968/13),
 4. rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R4) na działce nr geod. 20970/6 (po podziale 20970/10).

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:

 • działkach stanowiących pas drogi gminnej nr 101269B (ul. Krzywólka):

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

20996/1 i 20925,

 • działkach objętych podziałem przejmowanych pod pas drogowy drogi gminnej nr 101269B (ul. Krzywólka):

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

20920/2, 20922/2, 20922/3, 20922/6, 20928/2, 20923/1, 20923/2, 20923/3, 20926, 20927, 20951/2, 20954, 21000, 20951/3, 20951/4, 20998, 20956, 21001, 20958/1, 20958/2, 21002, 20968/1, 20968/2, 20968/3, 20968/5, 20968/4, 20969, 21013/2, 20970/2, 20970/6, 20997, 21016, 21008,21009, 20999, 21053/2, 20924/2, 

 • działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:

20918/9, 20921/1, 20922/1, 20923/2 (po podziale 20923/7), 20923/3 (po podziale 20923/9), 20924/2 (po podziale 20924/5), 20918/2 (koryto rzeki Czarnej Hańczy), 20926 (po podziale 20926/2), 20927 (po podziale 20927/2), 20928/1, 20928/2 (po podziale 20928/4), 20929, 20930, 20949/1, 20949/9, 20951/3 (po podziale 20951/8), 20968/1 (po podziale 20968/7), 20968/2 (po podziale 20968/9), 20968/4 (po podziale 20968/13), 20970/2 (po podziale 20970/8), 20970/6 (po podziale 20970/10), 20998 (po podziale 20998/2), 21000 (po podziale 21000/2), 21001 (po podziale 21001/2), 21002 (po podziale 21002/2), 21006, 21007, 21008 (po podziale 21008/2), 21009 (po podziale 21009/2), 21010, 21011, 21013/1, 21013/2 (po podziale 21013/4), 21014/2, 21015/1.

Numery działek podlegających podziałowi: 20920/2, 20922/2, 20922/3, 20922/6, 20928/2, 20923/1, 20923/2, 20923/3, 20926, 20927, 20951/2, 20954, 21000, 20951/3, 20951/4, 20998, 20956, 21001, 20958/1, 20958/2, 21002, 20968/1, 20968/2, 20968/3, 20968/5, 20968/4, 20969, 21013/2, 20970/2, 20970/6, 20997, 21016, 21008,21009, 20999, 21053/2, 20924/2, Obręb nr 0002 Miasto Suwałki.  

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi gminnej nr 101269B:  20920/6, 20922/7, 20922/9, 20922/11, 20928/3, 20923/4, 20923/6, 20923/8, 20926/1, 20927/1, 20951/5, 20954/1, 21000/1, 20951/7, 20951/9, 20951/10, 20998/1, 20956/1, 21001/1, 20958/3, 20958/5, 20958/6, 21002/1, 20968/6, 20968/8, 20968/10, 20968/14, 20968/12, 20969/1, 21013/3, 20970/7, 20970/9, 20997/1, 21016/1, 21008/1, 21009/1, 20999/3, 21053/4, 20924/4, Obręb nr 0002 Miasto Suwałki, według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi gminnej nr 101269B: 20920/7, 20922/8, 20922/10, 20922/12, 20928/4, 20923/5, 20923/7, 20923/9, 20926/2, 20927/2, 20951/6, 20954/2, 21000/2, 20951/8, 20951/11, 20998/2, 20956/2, 21001/2, 20958/4, 20958/7, 21002/2, 20968/7, 20968/9, 20968/11, 20968/15, 20968/13, 20969/2, 21013/4, 20970/8, 20970/10, 20997/2, 21016/2, 21008/2, 21009/2, 20999/4, 21053/3, 20924/3, 20924/5 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonego projektu  podziału. 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomościach oznaczonych działkami nr 20996/1, 20925 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) (granice istniejącego pasa drogowego drogi gminnej  nr 101269B) oraz na działkach nr geod.: 20920/6, 20922/7, 20922/9, 20922/11, 20928/3, 20923/4, 20923/6, 20923/8, 20926/1, 20927/1, 20951/5, 20954/1, 21000/1, 20951/7, 20951/9, 20951/10, 20998/1, 20956/1, 21001/1, 20958/3, 20958/5, 20958/6, 21002/1, 20968/6, 20968/8, 20968/10, 20968/14, 20968/12, 20969/1, 21013/3, 20970/7, 20970/9, 20997/1, 21016/1, 21008/1, 21009/1, 20999/3, 21053/4, 20924/4 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

 

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej: Obręb nr 0002 Miasto Suwałki:

 • 20920/2 o pow. 3,4695 ha dzielona na działki: 20920/6 o pow. 0,0356 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20920/7 o pow. 3,4339 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20922/2 o pow. 0,3020 ha dzielona na działki: 20922/7 o pow. 0,0041 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20922/8 o pow. 0,2979 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20922/3 o pow. 0,3022 ha dzielona na działki: 20922/9 o pow. 0,0056 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20922/10 o pow. 0,2966 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20922/6 o pow. 2,0875 ha dzielona na działki: 20922/11 o pow. 0,0008 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20922/12 o pow. 2,0867 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20928/2 o pow. 1,7422 ha dzielona na działki: 20928/3 o pow. 0,0112 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20928/4 o pow. 1,7310 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20923/1 o pow. 0,6612 ha dzielona na działki: 20923/4 o pow. 0,0067 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20923/5 o pow. 0,6545 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20923/2 o pow. 0,4782 ha dzielona na działki: 20923/6 o pow. 0,0052 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20923/7 o pow. 0,4730 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20923/3 o pow. 0,2968 ha dzielona na działki: 20923/8 o pow. 0,0034 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20923/9 o pow. 0,2934 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20926 o pow. 1,0047 ha dzielona na działki: 20926/1 o pow. 0,0601 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20926/2 o pow. 0,9446 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20927 o pow. 0,5512 ha dzielona na działki: 20927/1 o pow. 0,0192 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20927/2 o pow. 0,5320 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20951/2 o pow. 0,0891 ha dzielona na działki: 20951/5 o pow. 0,0001 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20951/6 o pow. 0,0890 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20954 o pow. 1,7293 ha dzielona na działki: 20954/1 o pow. 0,0076 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20954/2 o pow. 1,7217 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21000 o pow. 0,9744 ha dzielona na działki: 21000/1 o pow. 0,0078 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21000/2 o pow. 0,9666 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20951/3 o pow. 0,1130 ha dzielona na działki: 20951/7 o pow. 0,0042 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20951/8 o pow. 0,1088 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20951/4 o pow. 4,8085 ha dzielona na działki: 20951/9 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 20951/10 o pow. 0,0059 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20951/11 o pow. 4,7986 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20998 o pow. 1,6400 ha dzielona na działki: 20998/1 o pow. 0,0392 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20998/2 o pow. 1,6008 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20956 o pow. 1,9214 ha dzielona na działki: 20956/1 o pow. 0,0049 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20956/2 o pow. 1,9165 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21001 o pow. 1,0178 ha dzielona na działki: 21001/1 o pow. 0,0088 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21001/2 o pow. 1,0090 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20958/1 o pow. 0,1247 ha dzielona na działki: 20958/3 o pow. 0,0079 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20958/4 o pow. 0,1168 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20958/2 o pow. 4,1361 ha dzielona na działki: 20958/5 o pow. 0,0118 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 20958/6 o pow. 0,0059 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20958/7 o pow. 4,1184 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21002 o pow. 1,3091 ha dzielona na działki: 21002/1 o pow. 0,0008 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21002/2 o pow. 1,3083 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20968/1 o pow. 0,0116 ha dzielona na działki: 20968/6 o pow. 0,0077 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/7 o pow. 0,0039 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20968/2 o pow. 0,0123 ha dzielona na działki: 20968/8 o pow. 0,0086 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/9 o pow. 0,0037 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20968/3 o pow. 0,0027 ha dzielona na działki: 20968/10 o pow. 0,0019 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/11 o pow. 0,0008 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20968/5 o pow. 0,0118 ha dzielona na działki: 20968/14 o pow. 0,0092 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/15 o pow. 0,0026 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20968/4 o pow. 0,0129 ha dzielona na działki: 20968/12 o pow. 0,0096 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/13 o pow. 0,0033 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20969 o pow. 2,5247 ha dzielona na działki: 20969/1 o pow. 0,0209 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20969/2 o pow. 2,5038 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21013/2 o pow. 0,6130 ha dzielona na działki: 21013/3 o pow. 0,0016 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21013/4 o pow. 0,6114 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20970/2 o pow. 0,1524 ha dzielona na działki: 20970/7 o pow. 0,0051 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20970/8 o pow. 0,1473 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20970/6 o pow. 2,6910 ha dzielona na działki: 20970/9 o pow. 0,0096 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20970/10 o pow. 2,6814 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20997 o pow. 0,2664 ha dzielona na działki: 20997/1 o pow. 0,0238 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20997/2 o pow. 0,2426 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21016 o pow. 0,1198 ha dzielona na działki: 21016/1 o pow. 0,0022 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21016/2 o pow. 0,1176 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21008 o pow. 0,0102 ha dzielona na działki: 21008/1 o pow. 0,0005 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21008/2 o pow. 0,0097 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21009 o pow. 0,0111 ha dzielona na działki: 21009/1 o pow. 0,0015 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21009/2 o pow. 0,0096 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20999 o pow. 0,0936 ha dzielona na działki: 20999/3 o pow. 0,0010 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20999/4 o pow. 0,0926 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21053/2 o pow. 0,1611 ha dzielona na działki: 21053/4 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21053/3 o pow. 0,1571 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20924/2 o pow. 0,9745 ha dzielona na działki: 20924/4 o pow. 0,0454 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 20924/3 o pow. 0,4965 ha (w dotychczasowym władaniu) i 20924/5 o pow. 0,4326 ha (w dotychczasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140. 

Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim do czasu  zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub mailową.

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2021-04-01

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Modyfikujący: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2021-04-01

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2021-04-01