AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie wydania decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy 6KD w Suwałkach wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 11.03.2021 r., znak: I.7011.09.01.2020/2021.EŁ, decyzję nr 4/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy 6KD w Suwałkach wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej zakończonej placem do zawracania, przystosowanej do przenoszenia obciążenia ruchem KR-4 od km 0+118,03 (0+000,00) do km 0+176,72 (0+058,69) oraz o nawierzchni żwirowej,
 • budowę skrzyżowania typu małe rondo z wyspą przejazdową,
 • budowę wysepek kanalizujących,
 • budowę chodnika z betonowej kostki brukowej po prawej stronie ulicy,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,
 • budowę oświetlenia ulicznego wraz z latarniami oświetleniowymi,
 • budowę kanału technologicznego,
 • rozbiórkę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego  z  budową ww. ulicy,
 • zagospodarowanie zielenią oraz wycinkę istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia.

           Inwestycja zlokalizowana jest w części na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 20845/5, 20839, 20854, 20840, 20855 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki).

           Numery działek podlegających podziałowi: 20845/5, 20839, 20854, 20840, 20855 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki).

           Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi:  20845/6, 20839/1, 20854/1, 20840/1, 20855/1 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

           Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi: 20845/7, 20839/2, 20854/2, 20840/2, 20855/2 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki), według załączonego projektu  podziału.

            Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 20845/6, 20839/1, 20854/1, 20840/1, 20855/1 (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 0001, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej: Obręb nr 0001 Miasto Suwałki:

 • 20845/5 o pow. 0,1264 ha dzielona na działki: 20845/6 o pow. 0,0176 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20845/7 o pow. 0,1088 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20839 o pow. 0,6739 ha dzielona na działki: 20839/1 o pow. 0,0624 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20839/2 o pow. 0,6115 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20854 o pow. 0,6402 ha dzielona na działki: 20854/1 o pow. 0,0188 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20854/2 o pow. 0,6214 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20840 o pow. 0,6051 ha dzielona na działki: 20840/1 o pow. 0,0668 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20840/2 o pow. 0,5383 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20855 o pow. 0,5660 ha dzielona na działki: 20855/1 o pow. 0,0350 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20855/2 o pow. 0,5310 ha (w dotychczasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140. 

Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim do czasu  zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub mailową.

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2021-04-28

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Modyfikujący: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2021-04-28

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2021-04-28