AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie nadania decyzji Prezydenta Miasta Suwałk Nr 4/2021 z dnia 28.04.2021 r. znak: AGP.6740.96.2021.SZ, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy 6KD w Suwałkach wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, rygoru natychmiastowej wykonalności.

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 maja 2021 r.

 

Zgodnie z art. 108 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamiam, iż po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Suwałk, z dnia 05.05.2021 r., znak: I.7011.09.3.2020/2021.IS, postanowieniem z dnia 11.05.2021 r., znak: AGP.6740.96.2021.SZ nadano decyzji Prezydenta Miasta Suwałk Nr 4/2021 z dnia 28.04.2021 r. znak: AGP.6740.96.2021.SZ, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy 6KD w Suwałkach wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140 (po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową).

Na postanowienie stronie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia. Zażalenie wnosi się do Wojewody Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą: 16-400 Suwałki ul. A. Mickiewicza 1.

Zgodnie z art. 12 ust.4 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg  publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) postępowanie dotyczące ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za grunt przejęty na rzecz pasa drogowego prowadzić będzie Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

      Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2021-05-11

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Modyfikujący: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2021-05-11

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2021-05-11