AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wydaniu decyzji zmiany pozwolenia na budowę dot. inwestycji- rozbudowa oraz przebudowa istniejącej hali produkcyjnej (wyroby metalowe) z malarnią, przebudowa wewnętrznej doziemnej instalacji elektrycznej oraz ciepłowniczej, przebudową oraz rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze studniami chłonnymi, budową placu manewrowo – składowego i dwunastu miejsc postojowych na samochody osobowe, rozbiórkę i budowę sieci doziemnej średniego napięcia (SN), rozbiórkę części budynku „starej kotłowni” wraz z rozbudową, przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy (usługi ślusarskie) z zapleczem socjalnym, budowę suwnicy nośności 8 ton, na działkach nr 32687/14, 32687/12, 32686/28, 32687/11 i 32686/27 przy ul. K. Majerskiego w Suwałkach, Obręb nr 07, jednostka ewidencyjna 206301_1, m. Suwałki

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK                                                                    

ul. A. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

 

AGP.6740.515.2020.ESP                                                                                                                                                                             Suwałki, dnia 19 stycznia 2021 r.

                                                          

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż wydał na wniosek złożony przez

 

„Zakładu Wyrobów Metalowych Dojnikowscy” Sp. J.,

 z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. K. Majerskiego 8

decyzję

 

Nr 17/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. znak: AGP.6740. 515.2020.ESP

w sprawie dotyczącej zmiany pozwolenia na budowę, tj. decyzji nr 8/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. znak: AGP.6740.377.2017.2018.ESP zmienionej decyzją nr 186/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. znak: AGP.6740.74.2020.ESP, zgodnie zamiennym projektem budowlanym.

Inwestycja w całości obejmuje: rozbudowę oraz przebudowę istniejącej hali produkcyjnej (wyroby metalowe) z malarnią, przebudowa wewnętrznej doziemnej instalacji elektrycznej oraz ciepłowniczej, przebudową oraz rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze studniami chłonnymi, budową placu manewrowo – składowego i dwunastu miejsc postojowych na samochody osobowe, rozbiórkę i budowę sieci doziemnej średniego napięcia (SN), rozbiórkę części budynku „starej kotłowni” wraz z rozbudową, przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy (usługi ślusarskie) z zapleczem socjalnym, budowę suwnicy nośności 8 ton, na działkach nr 32687/14, 32687/12, 32686/28, 32687/11 i 32686/27 przy ul. K. Majerskiego w Suwałkach, Obręb nr 07, jednostka ewidencyjna 206301_1, m. Suwałki.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i z treścią wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 140, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

Naczelnik Wydziału Architektury

I Gospodarki    Przestrzennej

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2021-01-21

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Modyfikujący: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2021-01-21

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2021-01-21