AGP_obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wydanej decyzji na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.- dot.: budowy ujęcia wody (2 szt.) z montażem pomp głębinowych i sieci wodociągowej z ich przyłączami do studni głębinowych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych i zjazdu indywidualnego wraz z drogą dojazdową przy ul. I. Krasickiego

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK                                                                     

ul.A. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

 

 

AGP.6740.161.2021.SZ                                                                                                                                                                             Suwałki, dnia 23 czerwca 2021 r.                                 

 

 

OBWIESZCZENIE

 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż wydał na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., z siedzibą: 16-400 Suwałki, ul. Gen. W. Sikorskiego 14, decyzję nr 171/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o pozwoleniu na budowę ujęcia wody (2 szt.) z montażem pomp głębinowych i sieci wodociągowej z ich przyłączami do studni głębinowych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych i zjazdu indywidualnego wraz z drogą dojazdową przy ul. I. Krasickiego na działkach oznaczonych nr ewid. gruntów 30241/5, 30241/6, 30245/1, 30241/1, 30231/3, 30250, 30251/1, 30331/1, 30331/6 obręb Nr 03, jednostka ewid. 206301_1 M. Suwałki.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i z treścią wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 140, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

Naczelnik Wydziału Architektury

I Gospodarki Przestrzennej

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2021-06-24

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Modyfikujący: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2021-06-24

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2021-06-24