AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Suwałk nr 5/2019 znak: AGP.6740.448.2019.SZ z dnia 07 listopada 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy 6 KD z przebudową ulicy Armii Krajowej w Suwałkach wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 marca 2021 r.

znak: AGP.6740.97.2021.SZ

 

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11.03.2021 r., znak: I.7011.06.01.2019/2021.EŁ, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Suwałk nr 5/2019 znak: AGP.6740.448.2019.SZ z dnia 07 listopada 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na  budowie odcinka ulicy 6 KD z przebudową ulicy Armii Krajowej w Suwałkach wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • budowę jezdni ulicy począwszy od ul. Armii Krajowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej  zakończonej placem do zawracania na obciążenie ruchem KR-4 wraz ze zjazdem publicznym na działkę nr 20856 z wykonaniem wyspy rozdzielającej i przejścia dla pieszych  na  skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej,
 • budowę chodnika po wschodniej stronie ulicy i  fragmentu chodnika po stronie zachodniej ulicy w rejonie skrzyżowania  z    Armii  Krajowej  o  nawierzchni z brukowej kostki  betonowej,
 • budowę fragmentów dróg rowerowych po obu stronach ulicy w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
 • budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
 • budowa sygnalizacji świetlnej,
 • budowę kanału technologicznego,
 • zagospodarowanie zielenią,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

 • budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
 1. przebudowa ul. Armii Krajowej (droga gminna 101251 B) na działce nr 21246/4 (od zjazdu do OBI do skrzyżowania z ul. Ludwika Michała Paca) w zakresie:
 • budowy skrzyżowania z ulicą 6KD wraz z budową dodatkowej  jezdni, pasa dzielącego z ustawieniem barier zabezpieczających oraz dodatkowych pasów do skrętu w lewo i w prawo z ul. A. Krajowej,
 • budowy chodnika i drogi rowerowej z pasem rozdziału po stronie północnej od zjazdu do OBI do skrzyżowania z ulicą 6KD wraz z ustawieniem bariery zabezpieczającej i wykonaniem peronu na wysokości zatoki autobusowej,
 • budowy przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą 6KD i przy zjeździe do OBI,
 • budowy drogi dojazdowej z destruktu do działek nr 20842, 20843,
 • budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
 1. budowa kablowej linii oświetleniowej w ul. L. M. Paca (działki nr 21295, 21294) i w ul. Armii Krajowej (działka nr 21248 i 21246/4) z ustawieniem 11 latarni oświetleniowych (działka  nr 21246/4),
 2. budowa uzupełniających przykanalików sieci kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej,
 3. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. 6KD wraz z kanałem technologicznym i zasilaniem energetycznym sterownika sygnalizacji,
 4. wycinka drzew,
 • budowy lub przebudowy zjazdów:
 1. budowa zjazdów z destruktu na działki nr 20843 (po podziale 20843/2) i 20842 (po podziale 20842/2).

  w części dotyczącej:

 • rezygnacji z pasa wyłączenia , a tym samym zmianę szerokości jezdni na 11,5m,
 • rezygnacji ze zjazdu publicznego na działkę nr 20856 (obecnie nr 20856/2),
 • rezygnacji z poszerzenia na końcu planowanej ulicy po stronie lewej i budowę wyspy rozdzielającej na długości 6,50m do granicy działki 20840,
 • rezygnacja z opaski o szerokości 1,0m po stronie prawej ulicy pomiędzy jezdnią a chodnikiem,
 • budowę zieleńca o szer. 3,0m po stronie prawej ulicy pomiędzy jezdnią a chodnikiem,
 • zmianę średnicy rurociągu kanalizacji deszczowej z Ø315mm na Ø400mm wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø800mm,
 • zmianę lokalizacji wpustów ulicznych Wp1, Wp3, Wp5, Wp6,
 • budowę dodatkowego odcinka oświetleniowej linii kablowej od latarni nr 39/3 do granicy działki 20840,
 • budowę dodatkowego odcinka kanału technologicznego do granicy działki 20855.

            Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim do czasu  zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub mailową.

 

                                                                                               

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

                                                                

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2021-03-16

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Modyfikujący: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2021-03-16

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2021-03-16