AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic: Zacisze, Władysława Stanisława Reymonta i Wawrzyńca Gałaja wraz z budową i przebudową uzbrojenia technicznego w Suwałkach

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

znak: AGP.6740.282.2021.SZ

 

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 03.08.2021 r., znak: I.7011.05.21.2020/2021.IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic: Zacisze, Władysława Stanisława Reymonta i Wawrzyńca Gałaja wraz z budową i przebudową uzbrojenia technicznego w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:

1) rozbudowę ulicy Zacisze w  zakresie:

- rozbiórki elementów komunikacyjnych oraz istniejącego kolidującego uzbrojenia technicznego, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

- budowy nowego przebiegu jezdni zakończonej placem do zawracania o nawierzchni bitumicznej dla obciążenia ruchem KR-2,

- budowę zatoki parkingowej o 25 miejscach postojowych, w tym 2 dla osób niepełno-sprawnych,

- budowy chodnika po północnej stronie ulicy,

- budowy ciągu pieszo-rowerowego śladem starej jezdni,

- rozbiórki napowietrznej linii oświetleniowej i budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,

- przebudowy zjazdów  publicznych i indywidualnych,

- budowy  uzupełniających odcinków  sieci kanalizacji deszczowej i przykanalików,

- budowy  hydrantów ppoż.,

- budowy kanału technologicznego,

- przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

- rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych na działkach nr 21910/1 i 21910/2,

- wycinki drzew i krzewów  kolidujących z rozbudową ulicy,

- regulacji pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz  zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

  1. budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

- rozbiórka przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 10033/1,  

- rozbiórka napowietrznej linii oświetleniowej na działkach nr 10034 i 10035, 10036/1,

- rozbiórka kablowej linii oświetleniowej na działce nr 21905/5,

- budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej na działkach nr 21906/2, 22135/5, 10057,  10058,

- budowa odcinka kanału technologicznego na działce nr 21906/2,

2) rozbudowa ulicy Władysława Stanisława Reymonta w zakresie:

- rozbiórki elementów komunikacyjnych oraz istniejącego kolidującego uzbrojenia technicznego, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

- rozbudowy skrzyżowania ul. Reymonta z  ul. Zacisze,

- przebudowy zjazdu indywidualnego na działkę nr 21905/5,

- budowy chodnika po południowej stronie ulicy,

- rozbiórki kolidujących odcinków kablowych linii oświetleniowych i budowy nowych wraz z ustawieniem 1 latarni oświetleniowej,

- przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

- budowy przykanalika sieci  kanalizacji deszczowej z wpustem ulicznym,

3) rozbudowa ulicy Wawrzyńca Gałaja w zakresie:

- rozbiórki elementów komunikacyjnych oraz istniejącego kolidującego uzbrojenia technicznego, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

- przebudowy  jezdni ulicy  dla obciążenia ruchem KR-2,

- budowy obustronnych ciągów pieszo-rowerowych,

- budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,

- budowy i przebudowy zjazdów  publicznych i indywidualnych,

- budowy  uzupełniających przykanalików kanalizacji deszczowej,

- budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej,

- budowy przyłączy wodociągowych,

- przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

- budowy przyłącza energetycznego do działki nr 10004,

- budowy kanału technologicznego,

- rozbiórki budynku  mieszkalnego  na działce nr 10004,

- wycinki drzew i krzewów kolidujących z rozbudową ulicy,

- regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

- ustawienia nowego słupa energetycznego na działce 10019/1 (na wysokości budynku nr 106) z wymianą i przepięciem napowietrznej linii energetycznej na istniejącym słupie na działce nr 10019/1(na wysokości budynku 108), przestawianym (projektowany) i 10019/3 (istniejący),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:

- przebudowa skrzyżowania ul. Gałaja z ul. gen. Wł. Sikorskiego w ciągu przebiegu drogi wojewódzkiej nr 652, na działkach nr: 10019/2, 10028, 10027, 10011/1, 10011/2, w zakresie:

- wykonania nakładki asfaltowej dla konstrukcji KR5 na ul. Sikorskiego i wykonania nowej konstrukcji KR2 w przebiegu ul. Gałaja,

- budowy brakujących fragmentów ciągów pieszo-rowerowych, przebudowy chodników i drogi rowerowej po stronie północnej skrzyżowania ww. ulic,

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

- budowa  kanału technologicznego, na działkach nr:  10019/2, 10011/1, 10011/2, 10027,

- budowa  kablowej linii oświetleniowej na działkach nr: 10019/2, 10011/1, 10011/2 z ustawieniem latarni oświetleniowej na działce nr 10011/1,

- budowa przykanalika kanalizacji deszczowej na działce nr 10019/2,

- rozbiórka słupa energetycznego nr 4 na działce  nr 10019/2,

- przepięcie napowietrznej linii energetycznej - do budynku nr 106 (działka nr: 10029 przyłącze napowietrzne) i na działce nr 10019/2 w kierunku do  słupa na działce nr 10019/3,

c) budowa i przebudowa zjazdów:

- przebudowa  fragmentu zjazdu indywidualnego, na działkach nr 10019/2 i 10011/1,

- wysokościowe dowiązanie przebudowywanego zjazdu indywidualnego na działki nr: 10032/1, 10031, 10030, 10029, 10002 (po podziale nr 10002/2), 10004 (po podziale nr 10004/2), 10005, 10011/1.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:

  • rozbudowa ulicy Zacisze  (droga gminna Nr 101430B)

             Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami  nr:  10036/3 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki), 21906/1 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) (granice istniejącego pasa drogowego), na działkach  nr: 21910/1, 21910/2, 21908, 21907/4 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) (w całości do przejęcia pod drogę) oraz w części na działce nr 21909/4 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 10033/1, 10034, 10035, 10036/1, 10058, 10057 (obręb 0005, Miasto Suwałki), 21906/2, 21905/5, 22135/5 (obręb 0002, Miasto Suwałki).

              Numer działki podlegającej podziałowi: 21909/4 (obręb 0002, Miasto Suwałki).

              Numer działki, po podziale, wchodzącej w granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 21909/5 (obręb 0002, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

              Numer działki, po podziale, leżącej poza pasem drogowym: 21909/6 (obręb 0002, Miasto Suwałki), według załączonego projektu  podziału.

              Numery działek, które  w  całości  wchodzą  w  granice  pasa  drogowego ww. ulicy:  21910/1, 21910/2, 21908, 21907/4  (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

              Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 10036/3 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki), 21906/1 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) (granice istniejącego pasa drogowego), na działkach nr: 21910/1, 21910/2, 21908, 21907/4 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) oraz na działce nr 21909/5 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu  podziału,

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 10033/1, 10034, 10035, 10036/1, 10058, 10057 (obręb 0005, Miasto Suwałki), 21906/2, 21905/5, 22135/5 (obręb 0002, Miasto Suwałki).

  • rozbudowa ulicy Władysława Stanisława Reymonta (droga gminna Nr 101357B)

             Inwestycja w całości jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 21119/7 (granice istniejącego pasa drogowego), 21905/1 (w całości do przejęcia pod drogę) (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

  • rozbudowa ulicy Wawrzyńca Gałaja (droga gminna Nr 101254B)

              Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 10019/1, 10019/3 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki) (granice istniejącego pasa drogowego) oraz w części na działkach nr 10002, 10004 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki),

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy dróg innych kategorii, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy i przebudowy zjazdów na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 10019/2, 10028, 10027, 10011/1, 10011/2, 10029, 10030, 10031, 10032/1, 10004 (po podziale nr 10004/2), 10002 (po podziale nr 10002/2), 10005 (obręb 0005, Miasto Suwałki).

              Numery działek podlegających podziałowi: 10002, 10004 (obręb 0005, Miasto Suwałki).

              Numery działek, po podziale, wchodzące w granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 10002/1, 10004/1  (obręb 0005, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

              Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 10002/2, 10004/2 (obręb 0005, Miasto Suwałki), według załączonego projektu  podziału.

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 10019/1, 10019/3  (obręb nr 0005, Miasto Suwałki) (granice istniejącego pasa drogowego) oraz na działkach nr 10002/1, 10004/1 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu  podziału,

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy dróg innych kategorii, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy i przebudowy zjazdów na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 10019/2, 10028, 10027, 10011/1, 10011/2, 10029, 10030, 10031, 10032/1, 10004 (po podziale nr 10004/2), 10002 (po podziale nr 10002/2), 10005 (obręb 0005, Miasto Suwałki).

 

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:

Obręb nr 0002 Miasto Suwałki:

  • 21909/4 o pow. 0,3044 ha dzielona na działki: 21909/5 o pow. 0,0608 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21909/6 o pow. 0,2436 ha (w dotychczasowym władaniu),

Obręb nr 0005 Miasto Suwałki:

  • 10002 o pow. 0,4514 ha dzielona na działki: 10002/1 o pow. 0,0162 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 10002/2 o pow. 0,4352 ha (w dotychczasowym władaniu),
  • 10004 o pow. 0,0595 ha dzielona na działki: 10004/1 o pow. 0,0046 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 10004/2 o pow. 0,0549 ha (w dotychczasowym władaniu).

            Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                                                               

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2021-08-16

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Modyfikujący: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2021-08-16

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2021-08-16