AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy 6KD w Suwałkach wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 marca 2021 r.

znak: AGP.6740.96.2021.SZ

 

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11.03.2021 r., znak: I.7011.09.01.2020/2021.EŁ, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy 6KD w Suwałkach wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej zakończonej placem do zawracania, przystosowanej do przenoszenia obciążenia ruchem KR-4 od km 0+118,03 (0+000,00) do km 0+176,72 (0+058,69) oraz o nawierzchni żwirowej,
 • budowę skrzyżowania typu małe rondo z wyspą przejazdową,
 • budowę wysepek kanalizujących,
 • budowę chodnika z betonowej kostki brukowej po prawej stronie ulicy,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,
 • budowę oświetlenia ulicznego wraz z latarniami oświetleniowymi,
 • budowę kanału technologicznego,
 • rozbiórkę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego  z  budową ww. ulicy,
 • zagospodarowanie zielenią oraz wycinkę istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia.

 

 Inwestycja zlokalizowana jest w części na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 20845/5, 20839, 20854, 20840, 20855 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki).

 

Numery działek podlegających podziałowi: 20845/5, 20839, 20854, 20840, 20855 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki).

 

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi:  20845/6, 20839/1, 20854/1, 20840/1, 20855/1 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

 

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi: 20845/7, 20839/2, 20854/2, 20840/2, 20855/2 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki), według załączonego projektu  podziału. 

 

             Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 20845/6, 20839/1, 20854/1, 20840/1, 20855/1 (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 0001, Miasto Suwałki).

 

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej: Obręb nr 0001 Miasto Suwałki:

 • 20845/5 o pow. 0,1264 ha dzielona na działki: 20845/6 o pow. 0,0176 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20845/7 o pow. 0,1088 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20839 o pow. 0,6739 ha dzielona na działki: 20839/1 o pow. 0,0624 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20839/2 o pow. 0,6115 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20854 o pow. 0,6402 ha dzielona na działki: 20854/1 o pow. 0,0188 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20854/2 o pow. 0,6214 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20840 o pow. 0,6051 ha dzielona na działki: 20840/1 o pow. 0,0668 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20840/2 o pow. 0,5383 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20855 o pow. 0,5660 ha dzielona na działki: 20855/1 o pow. 0,0350 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20855/2 o pow. 0,5310 ha (w dotychczasowym władaniu).

 

            Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim do czasu  zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub mailową.

                                                                                       

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2021-03-16

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Modyfikujący: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2021-03-16

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2021-03-16