AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi publicznej od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Suwałkach i infrastrukturą techniczną

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 22 stycznia 2021 r.

znak: AGP.6740.15.2021.SZ

 

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11.01.2021 r., znak: I.7011.07.4.2019/2021.EŁ, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi publicznej od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Suwałkach i infrastrukturą techniczną w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • budowę nowej jezdni ulicy począwszy od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego o nawierzchni z kostki betonowej na obciążenie ruchem KR 2 zakończonej placem nawrotowym z dwoma zjazdami publicznymi na działkę nr 25794 oraz na działkę 22714/2 (po podziale 22714/4),
 • budowę ciągu pieszo- rowerowego z kostki betonowej po zachodniej stronie ulicy,
 • budowę obustronnych zatok parkingowych dla samochodów osobowych na 62 miejsca postojowe i 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych,
 • budowę dwóch zjazdów indywidualnych jako bliźniaczy na działkę nr 22715/2 (po podziale 22715/4) oraz na działkę nr 22718 (po podziale 22718/2),
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami do wpustów deszczowych wraz ze studniami magazynująco- rozsączającymi,
 • budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
 • budowę kanału technologicznego,
 • zagospodarowanie zielenią,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) przebudowę skrzyżowania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z budowanym odcinkiem drogi publicznej na działkach nr 22697/2, 22707/1, 22714/1, 22715/1 w zakresie:

 • rozbiórki istniejących elementów komunikacyjnych kolidujących  z  budową  ulicy,
 • budowę skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
 • budowę obustronnych ciągów pieszo-rowerowych wraz z pasem zieleni,
 • umocnienie skarpy i dna rowu płytami betonowymi ażurowymi na działce nr 22715/1, 22707/1, 22697/2,

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

a) budowa nowego odcinka kablowej linii oświetleniowej na działkach nr 22697/2, 22707/1, 22714/1, 22715/1,

b) budowa kanału technologicznego na działkach nr 22697/2, 22715/1,

c) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego,

 3) budowy lub przebudowy zjazdów:

 a) wysokościowe dowiązanie przyległej działki o nr 22707/2 do projektowanego pasa drogowego drogi publicznej,

 4) budowy i przebudowy urządzeń wodnych:

 a) budowa przepustu na istniejącym rowie na działkach nr geod. 22715/1, 22714/1, 22707/1, 22697/2,

 b) budowę cieku podchodnikowego na działkach nr 22715/1 i 22697/2.

Inwestycja zlokalizowana jest w części na działkach o nr: 22715/2, 22718, 22714/2 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki)

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy zjazdów, budowy lub przebudowy urządzeń wodnych na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr:  22697/2, 22714/1, 22707/1, 22707/2, 22715/1, (obręb 0004, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru  nieruchomości.

 

Numery działek podlegających podziałowi: 22715/2, 22718, 22714/2 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki).

 

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi: 22715/3, 22718/1, 22714/3 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

 

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi: 22715/4, 22718/2, 22714/4 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według załączonego projektu  podziału. 

 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 22715/3, 22718/1, 22714/3 (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 0004, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym drogi w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej, budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 22697/2, 22714/1, 22707/1, 22707/2, 22715/1, (obręb 0004 Miasto Suwałki).

 

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi publicznej: Obręb nr 0004 Miasto Suwałki:

 • 22714/2 o pow. 0,1846 ha dzielona na działki: 22714/3 o pow. 0,0886 ha (przeznaczona pod drogę publiczną) i 22714/4 o pow. 0,0960 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 22715/2 o pow. 0,5655 ha dzielona na działki: 22715/3 o pow. 0,1224 ha (przeznaczona pod drogę publiczną) i 22715/4 o pow. 0,4431 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 22718 o pow. 2,3278 ha dzielona na działki: 22718/1 o pow. 0,3696 ha (przeznaczona pod drogę publiczną) i 22718/2 o pow. 1,9582 ha (w dotychczasowym władaniu).

 

            Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

            Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim do czasu  zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub mailową.

                                                                                            

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2021-01-22

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Modyfikujący: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2021-01-22

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2021-01-22