AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 24900 i 24437/2 w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK                        
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki


Suwałki, dnia  21 stycznia 2021 r.


AGP.6733.2.2021.EBA


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   SUWAŁK


      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z  2020 r., poz. 293 ze zm.)  Prezydent  Miasta  Suwałk informuje, iż  na wniosek z dnia 14.01.2021 r., złożony  przez Patrycjusza Krok, pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku -  zostało  wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą  na budowie gazociągu średniego ciśnienia  na działkach nr geod. 24900 i 24437/2 w Suwałkach.
       W terminie do dnia  4 lutego 2021 roku (włącznie), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej można zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
Stronom może być zapewniony czynny udział w różny sposób, w tym za pomocą elektronicznych środków przekazu. Celem uzyskania informacji w procedowanej sprawie należy skontaktować się z osobą prowadzącą sprawę lub naczelnikiem Wydziału pod wskazanymi w zawiadomieniu numerami  telefonu, poprzez email: agp@um.suwalki.pl lub ePUAP.
Jednocześnie na podst. art. 9 Kpa w związku z art.15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r., poz.374 ze zm.), informuję, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wykonanie kserokopii  dokumentacji przez pracownika organu. Strona, która chciałaby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z dokumentacją i wykonania jej kopii proszona jest  o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzania odpisów lub notatek) Istnieje również możliwość przesłania w formie elektronicznej przez pracownika organu, po uprzednim zwróceniu się z taką prośbą części dokumentacji(w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony formatu A4 lub A3) w formie skanu na adres wskazany przez stronę.
 Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim do czasu  zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub meilową.


Z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Małgorzata Włoskowska
Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-01-22

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-01-22

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-01-22