AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy ujęcia wody (2 szt.) z montażem pomp głębinowych i sieci wodociągowej z ich przyłączami do studni głębinowych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych i zjazdu indywidualnego wraz z drogą dojazdową przy ul. I. Krasickiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK                                                                     

ul. A. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

 

 

AGP.6740.161.2021.SZ                                                                                                                                                            Suwałki, dnia 31 maja 2021 r.                                      

 

OBWIESZCZENIE

 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

          Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wystąpieniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., z siedzibą: 16-400 Suwałki, ul. Gen. W. Sikorskiego 14, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ujęcia wody (2 szt.) z montażem pomp głębinowych i sieci wodociągowej z ich przyłączami do studni głębinowych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych i zjazdu indywidualnego wraz z drogą dojazdową przy ul. I. Krasickiego na działkach oznaczonych nr ewid. gruntów 30241/5, 30241/6, 30245/1, 30241/1, 30231/3, 30250, 30251/1, 30331/1, 30331/6 obręb Nr 03, jednostka ewid. 206301_1 M. Suwałki.

         Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, ul. A. Mickiewicza 1 w Suwałkach, pokoju nr 140 (w godz. 8.00 – 15.00), a także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

Naczelnik Wydziału Architektury

I Gospodarki Przestrzennej

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2021-05-31

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Modyfikujący: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2021-05-31

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2021-05-31