AGP_Obwieszczenie o wydaniu z wniosku MULTISHOP SUWAŁKI Sp. z o.o. decyzji zmieniającej Nr 75/2021 z dnia 12 marca 2021 r. znak: AGP.6740.48.2021.GM o pozwoleniu na budowę obejmującej rozbudowę Centrum Handlowego MULTISHOP wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Krajowej 33 w Suwałkach

Suwałki, dnia 12 marca 2021 r.

AGP.6740.48.2021.GM

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż wydał na wniosek z dnia 27 stycznia 2021 r., uzupełniony w dniach 02.02.2021 r. i 05.02.2021 r. spółki Multishop Suwałki Sp. z o.o., z siedzibą ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa,

decyzję Nr 75/2021 z dnia 12 marca 2021 r. znak: AGP.6740.48.2021.GM zmieniającą ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Suwałk Nr 185/2020 znak: AGP.6740.115.2020.GM z dnia 4 czerwca 2020 r., zmienionej decyzją Nr 367/2020 z dnia 22 września 2020 r. znak: AGP.6740.364.2020.GM.

o pozwoleniu na budowę obejmującą rozbudowę Centrum Handlowego MULTISHOP wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu: rozbudowę pawilonu handlowego B1 oraz budowę samoobsługowej myjni samochodowej, budowę pawilonów handlowych B2, B3, B4, B5 oraz pawilonu handlowo-usługowego – B6, budowę wiaty na odpady stałe oraz budowę infrastruktury technicznej – instalacje zewnętrzne: elektryczna, wod.-kan. sanitarna, gazowa oraz budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na działkach o nr ewid. gruntów: 20855, 20856/2, 20857/2, 20858/2, 20859/2, 20859/4, 20860/2, 20860/4, 20861, 20862/2 położonych przy ul. Armii Krajowej 33 w Suwałkach, jednostka ewidencyjna 206301_1 M. Suwałki, Obręb nr 01.

Zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 138, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-03-12

Wprowadzający: Grażyna Mularczyk

Modyfikujący: Grażyna Mularczyk

Data modyfikacji: 2021-03-12

Opublikował: Grażyna Mularczyk

Data publikacji: 2021-03-12