AGP_Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Suwałk Nr 355/2018 z dnia 23 października 2018 r. znak: AGP.6740.424.2018.ESP dotyczącej budowy budynku hali produkcyjno - magazynowej nr 3 z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brylantowej 7 w Suwałkach

Suwałki, dnia 8 lipca 2021 r.

AGP.6740.191.2021.GM

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 2021.02.05), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż wydał na wniosek z dnia 28 maja 2021 r., złożony przez spółkę PADMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 118E,

decyzję Nr 187/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. znak: AGP.6740.191.2021.GM

zmieniającą ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Suwałk Nr 355/2018 z dnia 23 października 2018 r. znak: AGP.6740.424.2018.ESP, zmienioną decyzją Nr 394/2019 z dnia 25 września 2019 r. znak: AGP.6740.374.2019.GM, o pozwoleniu na budowę dotyczącą:

Budowy budynku hali produkcyjno - magazynowej nr 3 z zapleczem socjalnym (kat. obiektu XVIII) wraz z :

- infrastrukturą techniczną w postaci instalacji zewnętrznych: cieplnej, wodociągowej, wodociągowej ppoż., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem magazynująco-rozsączających wód opadowych i roztopowych, kabli energetycznych SN wraz z trzema kontenerowymi stacjami transformatorowymi, kabli energetycznych NN, oświetlenia zewnętrznego (kat. obiektu VIII),

- suszarnią drewna wraz z dwiema ścianami oddzielenia pożarowego,

- estakadą wsporczą dla potrzeb instalacji (kat. obiektu VIII),               

- ścianami – ekranami akustycznymi (kat. obiektu VIII),

- drogami wewnętrznymi z placami manewrowymi (kat. obiektu XXII),

na działkach o numerach geodezyjnych: 32777/28, 32777/30, 32795/2, 32797/7 i 32794/4, przy ul. Brylantowej 7 w Suwałkach, Obręb nr 08, jednostka ewidencyjna 206301_1, M. Suwałki.

 

Zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 138, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-07-08

Wprowadzający: Grażyna Mularczyk

Modyfikujący: Grażyna Mularczyk

Data modyfikacji: 2021-07-08

Opublikował: Grażyna Mularczyk

Data publikacji: 2021-07-08