AGP_Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Suwałkach na działkach o nr ewid.: 31336/3, 31340/3, 31341/3, 31342/3 i 31349/9

Suwałki, dnia 14.05.2021 r.

AGP.6740.536.2020.GM

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż wydał na wniosek z dnia 25 listopada 2020 r., złożony przez

Gminę Miasto Suwałki z siedzibą: 16-400 Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1

decyzję Nr 139/2021 z dnia 14 maja 2021 r. znak: AGP.6740.536.2020.GM o pozwoleniu na budowę obejmującą:

budowę parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Suwałkach obejmującą nw. roboty budowlane:

  • rozbiórkę istniejącego zagospodarowania kolidującego z budową parkingu,
  • budowę parkingu dla samochodów osobowych na 408 miejsc postojowych, w tym 17 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
  • budowę parkingu dla autobusów na 10 miejsc postojowych,
  • budowę parkingu dla rowerów na 25 miejsc,
  • budowę dróg dojazdowych, chodników, ciągów pieszych,
  • budowę odwodnienia oraz oświetlenia terenu,
  • zabezpieczenie istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu,
  • zagospodarowanie zielenią,

na działkach o nr ewid.: 31336/3, 31340/3, 31341/3, 31342/3 i 31349/9, Obręb nr 0007, jednostka ewidencyjna 206301_1 M. Suwałki.

Zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 138, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-05-14

Wprowadzający: Grażyna Mularczyk

Modyfikujący: Grażyna Mularczyk

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Grażyna Mularczyk

Data publikacji: 2021-05-14