AGP_Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym i z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. gruntów 25800,25801, 25802, 21075/4, 21075/5, 21075/7 położonych przy ul. Franciszkańskiej w Suwałkach z wniosku Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Suwałki, dnia 26.07.2021 r.

AGP.6740.449.2020.IG

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż na wniosek z dnia 11 września 2020 r., uzupełniony dnia 5 lutego 2021 r., oraz dnia 02.07.2021 r., złożony przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. o.o. z siedzibą: 16-400 Suwałki, ul. Wigierska 32, w dniu 26.07.2021 r. wydano decyzję nr 210/2021 znak: AGP.6740.449.2020.IG o pozwoleniu na budowę obejmującą:

 

budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z drogą wewnętrzną z parkingami na samochody osobowe z 32 miejscami postojowymi
i z niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci zewnętrznych podziemnych instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno – rozsączającym odprowadzającym do gruntu wody opadowe
i roztopowe z powierzchni dachu budynku oraz zewnętrznej podziemnej instalacji linii kablowej oświetlenia terenu ze słupami i punktami oświetleniowymi, jak również rozbiórkę części istniejącej zewnętrznej podziemnej instalacji linii kablowej oświetlenia miejscowego z czterema słupami oświetleniowymi oraz częścią podziemnej instalacji kablowej SN i rozbiórką infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną inwestycją, w tym parkingu – całość inwestycji realizowana jako pierwszy etap inwestycyjny, polegający na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych
, na działkach o nr ewid. gruntów 25800, 25801, 25802, 21075/4, 21075/5, 21075/7 położonych przy ul. Franciszkańskiej, Obręb nr 0002, jednostka ewidencyjna 206301_1 M. Suwałki.

Zainteresowane strony mogą się zapoznać z w/w decyzją w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1,
w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub e-mailową

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-07-26

Wprowadzający: Maria Gabriela Mentel

Modyfikujący: Maria Gabriela Mentel

Data modyfikacji: 2021-07-29

Opublikował: Maria Gabriela Mentel

Data publikacji: 2021-07-29