AGP_obwieszczenie o wszczęciu postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Tomasz Surowiec „TARE Sp. z o.o.” ul. Składowa 12/211, 15-399 Białystok o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV, linii kablowych SN 20kV i nN 0,4kV oraz złączy kablowych nN 0,4kV na ul. Bolesława Prusa w Suwałkach

AGP.6740.55.2021.MM

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 19 lutego 2021 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333                   z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Tomasz Surowiec „TARE Sp. z o.o.” ul. Składowa 12/211, 15-399 Białystok o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV, linii kablowych SN 20kV i nN 0,4kV oraz złączy kablowych nN 0,4kV na ul. Bolesława Prusa w Suwałkach, zgodnie z projektem budowlanym, na działkach o nr geod. 35288/4, 33921/4, 33915/25, 33915/13, 33915/17, 33914/28, Obręb nr 09, jednostka ewidencyjna 206301_1 M. Suwałki.

Informuję, iż niniejsze zawiadomienie nie jest wezwaniem do osobistego stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym stronom prawie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Stronom może być zapewniony czynny udział w różny sposób, w tym za pomocą elektronicznych środków przekazu. Celem uzyskania informacji w procedowanej sprawie należy skontaktować się z osobą prowadzącą sprawę lub naczelnikiem Wydziału pod wskazanymi
w zawiadomieniu numerami telefonu, poprzez email: agp@um.suwalki.pl lub ePUAP.

Jednocześnie na podstawie art. 9 Kpa w związku z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). informuję, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wykonanie kserokopii dokumentacji przez pracownika organu. Strona, która chciałaby skorzystać w siedzibie organu
z prawa zapoznania się z dokumentacją i wykonania jej kopii proszona jest o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzenia odpisu lub notatek). Istnieje również możliwość przesłania w formie elektronicznej przez pracownika organu, po uprzednim zwróceniu się z taką prośbą  części dokumentacji (w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony/format A4 lub A3) w formie skanu na adres wskazany przez stronę.

Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim do czasu  zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub e-mailową.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-02-19

Wprowadzający: Grażyna Mularczyk

Modyfikujący: Grażyna Mularczyk

Data modyfikacji: 2021-02-19

Opublikował: Grażyna Mularczyk

Data publikacji: 2021-02-19