AGP_Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę z wniosku IKP GODLEWSCY Sp. j.

Suwałki, dnia 04 października 2019 r.

AGP.6740.455.2019.IG

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 20 września 2019 r., złożony przez spółkę IKP GODLEWSCY Sp. j., z siedzibą:
15-879 Białystok, ul. Sw. Rocha 11/1 lok. 1, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu
na budowę:

budynku handlowego, 2 pylonów reklamowych, murów oporowych, parkingów na 139 m.p., zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznych, niskoprądowych, oświetlenia terenu, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, instalacji doziemnej SN i monitoringu zewnętrznego oraz kanalizacji kablowej elektrycznej i teletechnicznej oraz zatwierdzenie PZT na działkach o nr ewid gruntów 21201/1, 21201/2, 21202/2, 21202/3, 21202/4, 21202/5, 21202/6, 21204/2, 21204/3, 21204/4, 21206/1, 21206/2, położonych przy ul. Reja w Suwałkach, Obręb nr 02, jednostka ewidencyjna 206301_1 M. Suwałki.

Zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 138, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

mgr inż. arch. Ewa Szulc - Pachut

Główny Specjalista

 w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Szulc-Pachut Główny Specjalista w Wydz. Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2019-10-04

Wprowadzający: Grażyna Mularczyk

Modyfikujący: Grażyna Mularczyk

Data modyfikacji: 2019-10-04

Opublikował: Grażyna Mularczyk

Data publikacji: 2019-10-04