Zamówienie Nr OSiR/01/2012 z dnia 2012-08-20 - Otwarty konkurs ofert w celu wyboru Operatora / Dzierżawcy stadionu piłkarskiego w Suwałkach wraz z infrastrukturą

Data wydania 2012-08-20
Numer OSiR/01/2012
Tytuł Otwarty konkurs ofert w celu wyboru Operatora / Dzierżawcy stadionu piłkarskiego w Suwałkach wraz z infrastrukturą

O G Ł O S Z E N I E

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

w celu wyboru Operatora / Dzierżawcy stadionu piłkarskiego w Suwałkach
wraz z infrastrukturą

 

I.                               ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Miasto Suwałki - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, z siedzibą w Suwałkach, 16-400,  przy ul. Wojska Polskiego 2, NIP 844- 19-33-618, REGON 000 32 98 17,
tel. +48 87 566 32 82, faks nr 87 563 18 56, e-mail: sekretariat@osir.suwalki.pl, zwany dalej Organizatorem konkursu, reprezentowany przez Waldemara Borysewicza, Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

 2. Osoba wyznaczona przez Organizatora Konkursu do kontaktów z Oferentami:

Waldemar Borysewicz, tel. +48 87 566 32 82 , faks nr 87 563 18 56

e-mail: sekretariat@osir.suwalki.pl

 

II.                             PRZEDMIOT KONKURSU

1.    Przedmiotem Otwartego Konkursu Ofert jest wybór Operatora / Dzierżawcy stadionu piłkarskiego w Suwałkach wraz z infrastrukturą, położonego w Suwałkach, przy ul. Zarzecze 26.

2.      Przez stadion piłkarski należy rozumieć następujące zabudowane nieruchomości położone w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26, stanowiące własność Gminy Miasto Suwałki w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach: 1) numer geodezyjny 31349/5 o powierzchni 0,1280 ha; 2) numer geodezyjny 31349/6, o powierzchni 0,1866 ha; 3) numer geodezyjny 31349/8 o powierzchni 0,0033 ha; 4) numer geodezyjny 31349/9, o powierzchni 6,3497ha, z zastrzeżeniem, że część tej działki będzie przedmiotem umowy użyczenia na rzecz Organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym do korzystania z budynku gospodarczego – garażu posadowionego na tej działce; 5) numer geodezyjny 30819, o powierzchni 2,1994 ha, dla których urządzona jest księga wieczysta KW SU1S/00007946/5; 6) numer geodezyjny 31335/2, z zastrzeżeniem, że nieruchomość ta będzie wykorzystywana przez Organizatora Konkursu jako droga dojazdowa do budynku gospodarczego- garażu posadowionego na działce numer geodezyjny 31349/9.

3.      Przez infrastrukturę należy rozumieć w szczególności:

·     obiekt Eurocampingu z wyposażeniem według ewidencji księgowej dostępnej w siedzibie OSiR Suwałki,

·     budynek Domu Noclegowego „Wigry” z wyposażeniem według ewidencji księgowej dostępnej w siedzibie OSiR Suwałki,

·     kompleksowe wyposażenie stadionu piłkarskiego i dwóch boisk bocznych,

·     sprzęt do utrzymania i prawidłowej eksploatacji murawy płyty głównej wskazany w specyfikacji projektu rozbudowy bazy turystycznej w zakresie dotyczącym stadionu oraz Eurocampingu.

Szczegółowy wykaz infrastruktury zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert w celu wyboru Operatora / Dzierżawcy stadionu piłkarskiego w Suwałkach wraz z infrastrukturą.

4.       Opis przedmiotu konkursu:

a)     Stadion piłkarski, oddany do użytku w listopadzie 2011 roku, położony jest w zespole kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul Zarzecze 26 w Suwałkach w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Arkadia i plaży miejskiej, w okolicach centrum w zachodniej części Miasta Suwałki. Płyta główna boiska jest podgrzewana co oznacza, że stadion może być eksploatowany przez cały rok. Stadion posiada kompleksowe zaplecze techniczno- socjalne w budynku administracyjno- biurowym, w tym w szczególności szatnie dla zawodników, pomieszczenia i szatnie dla sędziów, pomieszczenia dla opieki medycznej, pomieszczenia dla trenerów szkoleniowców z zapleczem, pomieszczenia dla obsługi boisk, pomieszczenia dla sprzętu sportowego, pomieszczenia dla VIP, prasy, radia i telewizji, salę konferencyjno-prasową, pomieszczenie spikera, sanitariaty, kompleks rekreacyjny (siłownia, salka do ćwiczeń, gabinet odmowy biologicznej). Budynek wyposażony jest w stanowiska spikerskie i telebim z tablicą wyników. W pobliżu płyty głównej boiska znajduje się parking dla wozów transmisyjnych. Stadion wyposażony jest we wszystkie media niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowe położenie stadionu obrazuje mapa geodezyjna stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy wykaz parametrów techniczno ekonomicznych stadionu i infrastruktury - do wglądu w siedzibie Organizatora konkursu.

b)       parametry techniczno- użytkowe stadionu:

-     podgrzewana płyta główna - boisko do gry w piłkę nożną spełniające wymogi Polskiego Związku Piłki Nożnej, o nawierzchni z trawy naturalnej z dodatkową przestrzenią wokół boiska,

-      dwa boiska boczne o wymiarach 105m/68m o nawierzchni z trawy naturalnej,

-       pojemność stadionu – 2938 miejsc, w tym trybuny VIP – 198 miejsc, trybuny kryte – 910 miejsc, miejsca dla niepełnosprawnych – 10, trybuny zachodnie – 1820 miejsc

c)       Eurocamping – obiekt o wysokim standardzie, dysponujący 42 stanowiskami do caravaningu, na którym znajduje się punkt informacyjny oraz budynek socjalno-sanitarny o powierzchni 120 m² z pełnym zapleczem kuchennym, szatniami, natryskami, toaletami itp. Obiekt jest monitorowany i wyposażony kompleksowo we wszystkie niezbędne media.

d)       Dom Noclegowy „Wigry” – budynek o powierzchni użytkowej 1.564,00 m² dysponujący 5 (pięcioma) pokojami jednoosobowymi, w tym 1 (jednym)  pokojem dla osoby niepełnosprawnej, 11 (jedenastoma) pokojami dwuosobowymi, 2 (dwoma) pokojami trzyosobowymi, 3 (trzema) pokojami czteroosobowymi, 1 (jednym) pokojem pięcioosobowym oraz 2 (dwoma) apartamentami, świetlicą, dwiema salami konferencyjnymi oraz kawiarnią.

 

III.                         RODZAJ I TRYB KONKURSU

1.      Konkurs prowadzony będzie w trybie Otwartego Konkursu Ofert, zwanego dalej konkursem, na podstawie Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert w celu wyboru Operatora- Dzierżawcy stadionu piłkarskiego w Suwałkach wraz z infrastrukturą, zwanego dalej Regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach: www.osir.suwalki.pl; na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach: www.bip.um.suwalki.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach,16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach,16-400 ul. Mickiewicza 1 oraz wyłożony w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach ,16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2, w pokoju nr 205 (sekretariat); oraz na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

2.    Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na łamach prasy ogólnopolskiej – codziennej: „Rzeczpospolita”, „Przegląd Sportowy”, na łamach tygodnika „Piłka Nożna” oraz na łamach wydania lokalnego gazety „Gazeta Wyborcza”.

3.      Ogłoszenie konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach: www.osir.suwalki.pl; na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach: www.bip.um.suwalki.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach,16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach,16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1.

4.    Uwzględniając obiektywnie ograniczony krąg Oferentów determinowany charakterem i przeznaczeniem przedmiotu konkursu Ogłoszenie konkursu zostanie dodatkowo przesłane wszystkim klubom piłkarskim Ekstraklasy, I ligi piłkarskiej z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz II ligi piłkarskiej z obszaru województw podlaskiego, warmińsko- mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

5.    Konkurs jest trzyetapowy:

a)   Etap I – złożenie przez Oferentów wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i ich ocena.

b)   Etap II – negocjacje Organizatora konkursu prowadzone z Oferentami dopuszczonymi do udziału w konkursie, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie nie podlegające odrzuceniu.

c)   Etap III – składanie ofert i ich ocena.

6.  Oprócz etapów wskazanych w ust 5. Organizator konkursu nie wyklucza przeprowadzenia procedury dodatkowych ofert lub / i /lub licytacji ustnej lub/i dodatkowych indywidualnych negocjacji z Oferentami.

7.    Szczegóły każdego etapu konkursu, procedury obowiązujące na poszczególnych etapach konkursu oraz rodzaj i warunki jakie powinny spełniać dokumenty składane w toku konkursu określa Regulamin.

8.    Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 tekst jednolity, nr 113, poz. 759 ze zm.).

9.    Konkurs nie jest przetargiem nieograniczonym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku tekst jednolity, nr 102, poz. 651 ze zm.).

10. Konkurs nie jest konkursem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 tekst jednolity, nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

IV.        WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

 

 1.    Przygotowanie wniosku

1. wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie może złożyć osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą jako przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ubiegające się o zawarcie umowy,

2.  dopuszcza się wspólne ubieganie się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez więcej niż jednego Oferenta (konsorcjum). W takim przypadku warunki ubiegania się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oferenci występujący wspólnie muszą spełnić łącznie. Po złożeniu wniosku przez konsorcjum zmiany w składzie Oferentów są niedopuszczalne,

3.  treść i wymogi formalne wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu określa § 5 Regulaminu, obligatoryjną treść formularza wniosku zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu,

4.  Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w konkursie według reguły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o dokumenty wymagane do złożenia wniosku.

 

2.                  Wymogi dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej Oferenta

1.   Do udziału w konkursie będą dopuszczeni Oferenci, którzy spełniają łącznie  następujące wymogi, na dzień złożenia wniosku i przez cały okres obowiązywania umowy która ma być zwarta w wyniku konkursu:

a)              posiadają środki finansowe na rachunku bankowym lub na odpowiednim rachunku prowadzonym przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo- kredytową lub zdolność kredytową w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),

b)              są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem, z zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej na kwotę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na kwotę gwarancyjną co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), oraz od odpowiedzialności z tytułu umowy najmu/dzierżawy na kwotę gwarancyjną co najmniej 1 800 000,00 zł (słownie:  jeden milion osiemset tysięcy złotych) lub posiadają promesę tego rodzaju ubezpieczenia,

c)              w przypadku Oferenta osoby fizycznej Oferent zobowiązany jest dokonać blokady depozytu lub rachunku bankowego na kwotę 200.000,00 (słownie:  dwieście tysięcy złotych),

d)              Oferent -osoba fizyczna jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z umowy najmu /dzierżawy na kwotę gwarancyjną co najmniej 1 800 000,00 zł, (słownie; jeden milion osiemset tysięcy złotych),

e)                najpóźniej w dniu upływu terminu do złożenia przez Oferentów wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - wpłacą  wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

2.  Dokument ubezpieczenia o którym mowa w pkt. 2 lit b)  i lit. d) powinien zawierać oświadczenie Oferenta o dokonaniu cesji praw z umów  ubezpieczenia na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

 

3.                  Wymagane dokumenty

a)                    w celu wykazania przez Oferenta spełniania wymogów określonych w ustępie 2. pkt 1 lit. a) Oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi konkursu  zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których oferent posiada rachunek bankowy potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych przez Oferenta i wymaganych przez Organizatora konkursu lub posiadanej przez Oferenta, a wymaganej przez Organizatora konkursu zdolności kredytowej,

b)                   dokumenty o których mowa w ustępie 2. pkt 1 lit. a) nie mogą być wystawione później niż miesiąc przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,

c)                    w celu wykazania przez Oferenta spełniania wymogów określonych w ustępie 2. pkt 1 lit. b) lub lit. c ) Oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi konkursu  ważną polisę ubezpieczeniową lub promesę, a w przypadku braku polisy ubezpieczeniowej inny dokument potwierdzający fakt spełnienia powyższych wymogów w zakresie sumy ubezpieczenia. Organizator konkursu nie dopuszcza łączenia polis różnych ubezpieczycieli,

d)                   w celu wykazania przez Oferenta – osobę fizyczną spełnienia warunku o którym mowa w ustępie 2 lit. c), Oferent jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek bankowy , potwierdzające dokonanie blokady rachunku bankowego lub depozytu,

e)                     w razie złożenia przez Oferenta dokumentów potwierdzających zdolność ekonomiczną i finansową w walucie obcej przeliczenie tej waluty na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 

4.                  Wymogi dotyczące doświadczenia posiadanego przez Oferenta

Do udziału w konkursie uprawnieni są Oferenci, którzy spełniają alternatywnie  następujące wymogi:

a)                   w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem konkursu zarządzali jako właściciel, wieczysty użytkownik lub w oparciu o odpowiednią umowę cywilno-prawną stadionem sportowym o pojemności co najmniej 1000 widzów albo korzystali z takiego stadionu w oparciu o odpowiednią umowę cywilno-prawną,

b)                  przez okres co najmniej 3 lat prowadzili na własny rachunek działalność gospodarczą w zakresie sportu lub/i  turystyki lub/i wypoczynku lub/i rekreacji lub/i kultury lub/i gastronomii lub/i hotelarstwa lub/i wystawiennictwa.

 

5.  Dokumenty wymagane dla potwierdzenia uprawnienia Oferenta do udziału
         w Konkursie

a)                   w celu wykazania przez Oferenta spełnienia wymogów o których mowa w ust. 4 lit. a ) Oferent zobowiązany jest załączyć do wniosku wykaz stadionów którymi Oferent zarządzał lub / i z których korzystał, ze wskazaniem nazwy stadionu, miejsca lokalizacji i pojemności oraz odpisu z księgi wieczystej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo własności – wieczystego użytkowania Oferenta do nieruchomości na której jest zlokalizowany stadion i wskazanie rodzaju umowy, nazwy kontrahenta, daty i okresu na jaki została zawarta odpowiednia umowa na zarządzanie lub korzystanie ze stadionu,

b)                  w celu wykazania przez Oferenta spełnienia wymogów o których mowa w ust 4 lit. b) Oferent zobowiązany jest załączyć do wniosku odpis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji, potwierdzający prowadzenie przez Oferenta działalności gospodarczej,

c)                   w przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie jest składany przez Oferenta-Konsorcjum lub przez Oferentów powołujących się na korzystanie przy ubieganiu się o dopuszczenie do udziału w konkursie z wiedzy i doświadczenia osób trzecich, z wykazów o których mowa w ust. 5 lit. a) musi wynikać jednoznacznie, który z Oferentów - członków Konsorcjum spełnia wymogi o których mowa w  ust. 4 lit. a) lub lit. b). Wykaz powinien zawierać dane osobowo - adresowe, nazwę, siedzibę, NIP  REGON osoby trzeciej udostępniającej Oferentowi wiedzę i doświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów o których mowa w ust.4.

 

6.   Wiedza i doświadczenie

W celu wykazania spełnienia warunków dopuszczenia do udziału w konkursie o których mowa w ust. 4 lit. a) Oferent może korzystać w niezbędnym zakresie z wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego osób trzecich. W takim przypadku do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie Oferent musi załączyć niebudzące jakichkolwiek wątpliwości zobowiązanie złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej zindywidualizowanej osoby trzeciej, że przy wykonywaniu umowy, która będzie zawarta w wyniku niniejszego konkursu, w zakresie niezbędnym dla należytego wykonywania tej umowy będzie dysponował wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym tej osoby trzeciej.

 

7.   Ocena wniosków przez Organizatora konkursu

Organizator konkursu dokona oceny wniosków Oferentów o dopuszczenie do udziału w konkursie w oparciu o dokumenty złożone przez Oferentów wymagane postanowieniami niniejszego Ogłoszenia i postanowieniami Regulaminu.

 

8.   Liczba Oferentów

Organizator konkursu zaprosi do udziału w II Etapie konkursu  – negocjacje wszystkich Oferentów, którzy złożą zgodnie z wymogami niniejszego Ogłoszenia i Regulaminu wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie nie podlegające odrzuceniu.

 

9.    Wadium

1. W celu zabezpieczenia warunków konkursu oraz należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w § 10 Regulaminu, najpóźniej w dniu upływu terminu do złożenia przez Oferentów wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, Oferenci są zobowiązani do wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 (słownie:  pięćdziesiąt tysięcy zł).

Wadium należy wpłacić na konto Organizatora konkursu nr:

 

91 1240 5211 1111 0000 4928 4074

 

2.  Wadium jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwracane Oferentowi, którego Oferta podlegała odrzuceniu oraz Oferentom, których Oferta nie została wybrana przez Organizatora konkursu.

3.    Wadium nie jest zwracane Oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i stanowi element zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Inne szczegółowe warunki dotyczące wadium określa § 10 Regulaminu.

 

10.     Unieważnienie konkursu

Organizatorowi konkursu przysługuje prawo unieważnienia konkursu w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

 

11.   Miejsce i termin  składania przez Oferentów wniosków o dopuszczenie
do udziału w konkursie.

a)   wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą być złożone w siedzibie Organizatora konkursu - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, 16-400 Suwałki  przy ul. Wojska Polskiego 2, pokój nr 205 (sekretariat OSiR w Suwałkach), wyłącznie według wzorca formularza wniosku określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu. Obligatoryjne jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o ubieganie się do udziału w konkursie według wzorca stanowiącego załącznik do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie (załącznik nr 3 do Regulaminu).

b)     termin składania wniosków   o dopuszczenie udziału w  konkursie upływa w dniu   21 września 2012 roku o godzinie: 15.00

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-08-20

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2012-08-23

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-08-20