Zamówienie Nr ZBM/05/2012 z dnia 2012-03-05 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 81 w Suwałkach

Data wydania 2012-03-05
Numer ZBM/05/2012
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 81 w Suwałkach
                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 81 w Suwałkach 
Numer ogłoszenia w BZP : 65764 - 2012; data zamieszczenia: 05.03.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach , ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 563 50 00, faks 87 563 50 79.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 81 w Suwałkach położonego w strefie zabytkowej (Nr 31).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka budynku :
- kubatura całkowita - 1435,00 m3
- powierzchnia użytkowa - 436,72 m2
- ilość kondygnacji - 2 szt.
- poddasze użytkowe - mieszkalne
- ilość lokali mieszkalnych - 11 szt. w tym 3 szt. wykupione
- ilość lokali użytkowych - 3 szt. w tym 2 szt. wykupione - ilość osób korzystających z lokali - 23 - budynek częściowo podpiwniczony
 Dokumentacja projektowa winna obejmować :
 
1. Instalację c.o. i c.c.w. w lokalach w budynku wg zakresu jak niżej :
 
a).   Roboty budowlane :
- rozbiórka trzonów kuchennych i piecowych wraz z ich fundamentami
- uzupełnienie podłóg   
- uzupełnienie ścian po rozbiórce trzonów piecowych i kuchennych       
- docieplenie ścian drewnianych styropianem pomiędzy strychem a pomieszczeniami   
    mieszkalnymi na poddaszu .
- zamurowanie zbędnych otworów dymowych po zlikwidowanych trzonach j.w. oraz   
   uzupełnienie otworów po przeprowadzeniu rur .  
 
b). Instalacja gazowa w mieszkaniach komunalnych :
- kuchenki gazowe, butla, reduktor, przewód   przyłączeniowy .
 
c). Wentylacja :
- zaprojektowanie w pomieszczeniach łazienek, WC i kuchni wymaganej normami wentylacji z wykorzystaniem   istniejących przewodów   kominowych.
 
d). Instalacja ciepłej wody
- wewnętrzną   instalację c.c.w.   z    mieszkaniowymi    stacjami    wymiennikowymi    na    potrzeby c.w. dla każdego   lokalu oddzielnie - rury   stalowe ocynkowane   i   PE/AL/PE   z   podłączeniem do istniejących podejść przy podgrzewaczach    ( w przypadku braku instalacji ciepłej   wody z rozprowadzeniem i bateriami ),
indywidualne wymienniki ciepłej wody i liczniki ciepła montować w zamykanych skrzynkach w miejscach ogólnie dostępnych .
 
e). Instalacja c.o. :
 
- instalacja c.o. z   mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i   licznikami ciepła dla każdego lokalu oddzielnie,
- rury stalowe czarne ( leżaki, piony ) i PE/AL/PE w izolacji, prowadzone w bruzdach i listwach przypodłogowych , grzejniki stalowe płytowe,
- podłączenie instalacji c.o. do wymiennika   w   węźle cieplnym zgodnie z warunkami PEC w Suwałkach i zaleceniami PEC w Suwałkach .
                
2. Adaptacja   pomieszczenia   piwnicznego   na   węzeł   cieplny   wg   zakresu   jak   niżej :
 
a). Roboty budowlane :
 
- wykonanie adaptacji   piwnicy   na   pomieszczenie   węzła   cieplnego   zgodnie   z   warunkami   i wytycznymi PEC w Suwałkach Spółka z o.o.,
- wykonanie w ścianie budynku otworu w celu doprowadzenia przyłącza c.o. do pomieszczenia   węzła cieplnego,
- drzwi metalowe lub obite blachą o szerokości min. 0,90 m i wysokości 2,00 m – otwierane na zewnątrz,
- okno wyposażone w skrzydło uchylne o pełnym koncie otwarcia .
 
b). Instalacja wod.-kan. :
 
- doprowadzenie instalacji zimnej i ciepłej wody zgodnie z warunkami i wytycznymi PEC w Suwałkach Spółka z o.o.,
- studzienka schładzająca .
 
c). Wentylacja :
 
- w   pomieszczeniu   węzła   cieplnego   wentylacja   nawiewna   ( o przekroju 400cm2 ) i   
   wywiewna ( wentylator   wywiewny   200 m3/h   podłączony   do   kanału   14 x 14 cm )  
   zgodnie z   warunkami i wytycznymi PEC w Suwałkach Spółka z o.o. .
 
d). Instalacje elektryczne :
 
- instalacja   zasilająca   dla   potrzeb   węzła   cieplnego   od   złącza   pomiarowego  zgodnie   z warunkami technicznymi ,
- zamontowanie kabla OMY 2x0,75 mm od miejsca montażu czujnika temperatury zewnętrznej do miejsca montażu w pomieszczeniu węzła cieplnego ( zapas kabla na zewnątrz pomieszczenia 0,50 m, w pomieszczeniu 3,00 m ),
3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej i wykonania instalacji oraz robót towarzyszących zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym - Załącznik Nr 8 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.31.12.00-2, 45.33.30.00-0, 71.22.00.00-6, 71.32.31.00-9, 71.32.12.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:   
     3500,00  . -   słownie złotych : trzy tysiące pięćset   00/100 .
 
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.03.2012 roku do godz. 1000
     w jednej z n/w form :
 
2.1. pieniądzu,
 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -  
       kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze   poręczeniem   pieniężnym;
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poręczeniach udzielanych przez   podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2      ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji   Rozwoju      
 Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 roku Nr 42, poz. 275 z   późniejszymi zmianami ) .
 
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Bank PEKAO S.A. Nr rachunku 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
 
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w sekretariacie ZBM w Suwałkach przy ul. Wigierskiej 32 pok. 10 w terminie jak wyżej.
3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych .
4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego .
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, którym zwrócono wadium na podstawie Art.46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym  przez Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, oraz zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
9.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :
9.1. odmówił   podpisania   umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  
określonych w ofercie,
9.2. zawarcie   umowy   w sprawie zamówienia   publicznego stało się   niemożliwe   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie .   
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie .
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę nie niższą niż 50000,00 zł. .
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie .
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca winien udokumentować dysponowanie :
- Osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń , oraz odbyła minimum dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z § 24 - Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr 165 z 2011 roku poz. 987 ) .
- Osobą która będzie pełnić funkcje kierownika robót instalacji elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych .
- Osobą która będzie pełnić funkcje kierownika robót instalacji c.o. i wod.- kan. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji c.o i wod-kan. .
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca :
- Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł. słownie : sto tysięcy złotych .
- Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. słownie : sto tysięcy złotych .
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·          informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·          opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·          Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·          aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku :
- zaistnienia tzw. siły wyższej,
- zakończenia pracy przez wykonawcę przed terminem umownym,
- wykonania zamówienia dodatkowego .
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 umowy w przypadku:
- wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32 16 - 400 Suwałki, pokój 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, 16 - 400 Suwałki, ul. Wigierska 32, sekretariat ZBM - pokój Nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, dnia 05.03.2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-03-05

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-03-05

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-03-05